Rząd skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Druk nr 2616 zawierający projekt ma status pilnego i trafił do prac legislacyjnych bez przeprowadzenia konsultacji społecznych. Brak dialogu w sprawie stanowionego prawa, staje się już niemal tradycją, mimo wieloletnich zaleceń Radu UE w tej sprawie.

Projekt jest ważny z punktu widzenia firm i pracowników ponieważ stwarza rządowi podstawy do udzielania wsparcia przedsiębiorcom w związku z obecnym kryzysem energetycznym.

Warto jednak zauważyć, że podstawą programów pomocowych, które będą ustalane przez Radę Ministrów będzie opublikowany w marcu 2022 r. komunikat Komisji Europejskiej pn. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Podkreślmy, opublikowany w MARCU br.!

Od niemal 6 miesięcy jest zatem dopuszczona przez Komisję Europejską możliwość udzielania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej z tytułu zakłóceń w działalności gospodarki Unii Europejskiej wynikających z kryzysu energetycznego. Znaczącego wsparcia finansowego udzielają firmom już od kilku miesięcy między innymi Niemcy, Hiszpania czy Portugalia w formie bezpośrednich dotacji, obniżek należności czy pożyczek.

Dobrze zatem, że rząd po prawie 6 miesiącach określi dla siebie podstawę prawną do udzielenia pomocy firmom, w które uderzają rosnące koszty energii. Działań w tym zakresie domagał się OPZZ i jego organizacje członkowskie, zwłaszcza z przemysłu.

Niestety, z projektu ustawy nie dowiemy się, jakie będą szczegółowe warunki otrzymania przez przedsiębiorstwa pomocy i czy będzie ona powiązana z gwarancjami ochrony zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników tych zakładów pracy.

Pozostaje oczekiwać, że pomoc dla firm będzie udzielana bardziej sprawnie aniżeli tworzenie do niej podstaw prawnych oraz z uwzględnieniem ochrony miejsc pracy.

(KP)