W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2022 r. poz. 1952 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku dwukrotnie: od 1 stycznia (3490 zł) i od 1 lipca (3600 zł).

Przypomnijmy, że we wspólnym stanowisku strony pracowników w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. związki zawodowe zaproponowały, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 1 stycznia 2023 r. o nie mniej niż 490 zł (do wysokości co najmniej 3500 zł) i od 1 lipca 2023 r. o nie mniej niż o 250 zł (do wysokości co najmniej 3750 zł).

Warto zauważyć, że choć strona rządowa wycofała się - realizując oczekiwanie OPZZ - z pierwotnej propozycji podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracęw 2023 r. do 3383 zł (od dnia 1 stycznia) oraz 3450 zł (od dnia 1 lipca), ostatecznie ustanowiona podwyżka płacy minimalnej jest nieadekwatna do możliwości finansowych oraz potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw.

Analiza wyników finansowych oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych firm pozwala stwierdzić, że przestrzeń do podniesienia wysokości płacy minimalnej była większa i nie wynikała tylko z korekty wskaźnika inflacji z 107,8 proc. do 109,8 proc.

Ustalenie optymalnego poziomu płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego było jednak niemożliwe z uwagi na postawę strony rządowej, która nie wykazała aktywności w trakcie toczących się rozmów i nie odpowiedziała na ofertę negocjacyjną strony pracowników.

(nq)