Zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych kontynuował na posiedzeniu w dniu 5 września 2022 r. dyskusję na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2023 i projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ

Stronę rządową na posiedzeniu reprezentowali: Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Barbara Socha, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania strona rządowa udzieliła odpowiedzi na pytania głoszone przez OPZZ dotyczące wynagrodzeń, reguły wydatkowej, długu publicznego, inflacji, rynku pracy i zdrowia. Strona związkowa podtrzymała postulat korekty wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ora minimalnego wynagrodzenia za pracę w związku ze zmianą wskaźników makroekonomicznych (PKB i inflacja).

Stronie pracowników i stronie pracodawców Rady nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2023.

W pracach Zespołu wzięli udział członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)