Przekazany Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji społecznych projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze budzi kontrowersje. Związkowcy i pracodawcy uważają, że należy pomóc przedsiębiorcom, ale źródło finansowania tej pomocy powinno być inne niż oczekują tego projektodawcy.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

W związku sytuacją na Odrze strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjęła stanowisko z dnia 14 września 2022 r.

Odnosząc się do przekazanego Zespołowi projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, strona pracowników i pracodawców widzi konieczność objęcia wsparciem podmiotów, które poniosły straty w związku z przedmiotową sytuacją. Należy zaznaczyć, że jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł ma być przyznawane za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego do 31 lipca 2022 r. W Ocenie Skutków Regulacji zamieszczono prognozę, że planowane wydatki mają wynieść około 82 mln zł.

Mając na uwadze znaczna skalę pomocy oraz jej cel Zespół zgłosił stanowczy sprzeciw w zakresie sposobu finansowania ww. jednorazowego świadczenia, które ma być dokonywane z Funduszu Pracy. Środki Funduszu Pracy powinny być wydatkowane na cele związane z rynkiem pracy, którymi są pełne i produktywne zatrudnienie, rozwój zasobów ludzkich, osiągnięcie wysokiej jakości pracy, wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej, zwiększanie mobilności na rynku pracy. W ocenie strony pracowników i pracodawców żaden z powyższych celów nie dotyczy wsparcia związanego z kryzysem ekologicznym na rzece Odrze, dlatego Zespół wniósł o skorygowanie projektu i niepomniejszanie środków Funduszu Pracy w tym zakresie.

(nq)