Dzięki wnioskom Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) związki zawodowe zostaną objęte ochroną przed rosnącymi cenami nośników energetycznych.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Sejm pracuje nad długo oczekiwany projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Rząd proponuje w projekcie maksymalną cenę za energię dla gospodarstw domowych na poziomie 693 zł/MWh. Pomocą mają zostać objęte także związki zawodowe. W myśl projektu ustawy, związek zawodowy, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, będzie uprawniony do nabycia energii w maksymalnej cenie 785 zł za MWh. 

Podobnym wsparciem zostaną objęte m.in. podmioty użyteczności publicznej, systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, organizacje pozarządowe, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, noclegownie i ogrzewalnie.

Projekt dodaje także związki zawodowe do katalogu podmiotów uprawnionych do zakupu ciepła z rekompensatą, czyli do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje ona dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła z gazu lub oleju opałowego na 150,95 zł za GJ netto dla oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

W sprawie tej OPZZ wystąpiło do premiera w sierpniu i wrześniu br. Zwróciliśmy się o podjęcie przez stronę rządową dodatkowych działań osłonowych, które ochronią związki zawodowe zużywające paliwo gazowe na potrzeby realizacji działalności statutowej przed skokowym wzrostem cen. Sprawą pomocy organizacjom związkowym zajmował się także Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego (RDS), którego prace zakończyły się przyjęciem uchwały nr 114 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia taryfowej ochrony odbiorców gazu.

Przypomnijmy, że co do zasady pracodawca jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej. Niestety, niektóre związki zawodowe, w przypadku utrudniania przez pracodawców prowadzenia działalności związkowej, zmuszone są korzystać z pomieszczeń poza terenem zakładu pracy, poza którym znajdują się również pomieszczenia związkowe struktur krajowych, branżowych i regionalnych. W takim przypadku związki zawodowe są traktowane tak samo, jak odbiorcy biznesowi gazu, których obowiązuje cennik rynkowy. Koszt utrzymania takich pomieszczeń spoczywa wówczas na członkach związku zawodowego. Mamy nadzieję, że wkrótce związki zawodowe skorzystają z ochrony, jaka przysługuje dzisiaj innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną.

(nq)