W ostatnich dniach negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Celem tej dyrektywy jest zapewnienie godnego standardu życia pracownikom w Unii Europejskiej poprzez bardziej sprawiedliwe minimalne wynagrodzenia.

Porozumienie osiągnięte w rozmowach trójstronnych będzie musiało teraz zostać potwierdzone m.in. przez Radę i Parlament Europejski.

Dlatego przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, zwrócił się do minister rodziny i polityki społecznej, pani Marleny Maląg o podjęcie działań na rzecz poparcia przez przedstawicieli polskiego rządu projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w formie wynegocjowanej w ramach wspomnianego, trójstronnego porozumienia.

Najbliższą okazją do wyrażenia pozytywnej opinii w tej sprawie jest posiedzenie Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej (COREPER), które odbędzie się w dniu 15 czerwca br.

W ocenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przyjęcie dyrektywy stworzy w Unii Europejskiej ramy przyczyniające się do zapewnienia pracownikom sprawiedliwego wynagrodzenia za swoją pracę, zgodnie z Europejskim Filarem Praw Socjalnych. Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta i właściwie wdrożona, ustawowe płace minimalne będą nie tylko bardziej sprawiedliwe, ale także będą chronić i promować układy zbiorowe pracy jako najlepsze rozwiązanie dla sprawiedliwych płac w Europie. Gospodarka Unii Europejskiej powinna opierać się przede wszystkim na godziwych wynagrodzeniach i prawach pracowniczych.

Biorąc powyższe pod uwagę. OPZZ liczy na poparcie pani Minister w działaniach na rzecz uchwalenia dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej z zapisami korzystnymi dla pracowników.

KP