OPZZ w piśmie do Sebastiana Skuzy, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, negatywnie zaopiniował art. 22 projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Mówi on o uchylenia art. 20. ustawy z dnia 21 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego stanowiącego o przedstawianiu RDS przez Ministra Finansów informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze do dnia 10 września każdego roku.

Biuro Prasowe OPZZ

Zmiana ta łączy się ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych i jest konsekwencją zniesienia generalnego obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze przez Ministra Finansów.

OPZZ uważa, że prezentowanie na stronie internetowej MF danych o wykonaniu ustawy budżetowej nie może stanowić wystarczającej przesłanki do automatycznego zniesienia obowiązku przedkładania RDS informacji na temat wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze. Część danych, które otrzymuje RDS, sposób ich prezentacji oraz forma nie pokrywają się z danymi publikowanymi na stronie internetowej MF. Przyjęcie proponowanego przepisu utrudni RDS sprawowanie społecznej kontroli nad dochodami i wydatkami planu finansowego państwa oraz podejmowanie decyzji w sprawach leżących w kompetencjach RDS, a także zmniejszy transparentność finansów publicznych.