W trakcie poniedziałkowego (27 czerwca br.) posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego strona rządowa przedstawiła informację na temat propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

W przyszłym roku, po raz pierwszy, płaca minimalna musi wzrosnąć dwukrotnie. OPZZ odrzuciło propozycję przedstawioną przez wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbarę Sochę, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. wynosiła 3383 zł a od 1 lipca 2023 r. 3450 zł. OPZZ zaapelowało, aby płaca minimalna wzrosła najpierw do co najmniej 3500 zł a od 1 lipca 2023 r. do co najmniej 3750 zł.

Odbyła się także wstępna dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 rok. Wobec różnicy oczekiwań pracodawców i związków zawodowych nie udało się osiągnąć kompromisu, ale strony wyraziły zainteresowanie prowadzeniem dalszych negocjacji. W trakcie posiedzenia rozmawiano również o proponowanym przez rząd rozwiązaniu, które spowoduje, że wysokość płacy minimalnej, obowiązująca od 1 stycznia 2023 r., będzie niższa niż minimum gwarantowane przez ustawę o minimalnym wynagrodzeniu.

W kolejnym punkcie porządku obrad wysłuchano informacji wiceministra finansów Piotra Patkowskiego na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023; propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. OPZZ nie wyraziło poparcia dla proponowanego przez rząd wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (107,8%) i zgłosiło oczekiwanie podwyżki, jeszcze w roku bieżącym, o 20%.

W związku z wnioskiem OPZZ, aby Rada Dialogu Społecznego przedyskutowała kwestię tzw. kilometrówki Zespół rozmawiał również o wysokości stawek zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Następnie odbyło się wspólne posiedzenie dwóch zespołów problemowych RDS: Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w trakcie którego omówiono wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. W tym punkcie porządku obrad nie udało się także osiągnąć konsensusu.

W pracach Zespołu wzięli udział członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)