5 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Semestru Europejskiego.  

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

Zespół spotkał się w kluczowym momencie bieżącego cyklu Semestru Europejskiego. Obecnie trwają bowiem prace nad przygotowaniem tegorocznej aktualizacji Krajowego Programu Reform na lata 2023-2024.

W trakcie posiedzenia omówiono planowane zmiany w zarządzaniu gospodarczym. Celem reformy jest wzmocnienie finansów publicznych poprzez stopniową redukcję długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. W tym celu Komisja Europejska proponuje, aby kraje członkowskie przygotowywały i wdrażały 4-letnie plany w oparciu o wytyczne KE.

W drugim punkcie porządku obrad omówiono uwagi partnerów społecznych do projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę przede wszystkim na następujące kwestie:

  • konieczność podniesienia jakości regulacji i roli konsultacji społecznych w ramach stanowienia prawa;
  • ograniczenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, organizacji i obywateli;
  • podjęcie działań dla poprawy kompetencji, zwłaszcza cyfrowych;
  • podjęcie działań na rzecz równouprawnienia płci w sferze aktywności zawodowej;
  • rozwiązanie problemów finansowych, kadrowych i organizacyjnych systemów ochrony zdrowia i opieki długoterminowej oraz bezpieczeństwa lekowego;
  • przeciwdziałanie wzrostowi ubóstwa, niedostatku, deprywacji materialnej i wykluczenia społecznego oraz problemy rozwoju ekonomii społecznej;
  • konieczność rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego i rozwoju OZE.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiając swoją opinię podkreśliło konieczność uregulowania w Krajowym Programie Reform spraw dotyczących wynagrodzeń w sektorze publicznym, realizacji Krajowego Planu Odbudowy, równouprawnienia i równości płci, polityki energetycznej, włączenia partnerów społecznych w kształtowanie polityk państwa, poprawy procesu konsultacji społecznych i jakości stanowionego prawa.

W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

(nq)