Informacja  z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się 5 czerwca 2023 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Partnerzy społeczni wysłuchali informacji Ministerstwa Finansów na temat Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotr Patkowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W dyskusji OPZZ krytycznie oceniło wykonanie planu finansowego państwa za rok 2022 i wskazało, że budżet nie poprawił sytuacji ekonomicznej pracujących. Przede wszystkim nie udało się zmniejszyć nierówności dochodowych. Odnotowano niższą od zakładanej dynamikę popytu krajowego i spożycia prywatnego. Zwiększyły się dysproporcje dochodowe pomiędzy osobami najbogatszymi i najbiedniejszymi, wzrosły także wydatki najuboższych gospodarstw domowych. Dynamika wynagrodzeń, szczególnie w sektorze publicznym była niezadowalająca z uwagi na spadek realnych płac.

Ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym nie zostanie przedstawiona Sejmowi wspólna opinia pracodawców i pracowników o wykonaniu ustawy budżetowej.

OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)