Trwają prace nad uchwaleniem przepisów regulujących wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wypłaty dodatkowych środków pracownikom w sferze budżetowej w 2023 r. Planowane jest częściowe odmrożenie wysokości odpisu od 1 lipca 2023 r. oraz przekazanie, określonej w przepisach kwoty, na wynagrodzenia pracowników budżetówki. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, skierowała zatem w imieniu OPZZ opinię w tej sprawie do Senatu RP.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ

Ustawa przyjęta przez Sejm RP zmienia wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wskazując, że podstawą jego ustalenia od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej drugim półroczu 2021 r.Choć podniesienie wysokości odpisu jest potrzebnym krokiem, to OPZZ wyraźnie zwróciło uwagę Senatowi RP, że uchwalone przez Sejm RP rozwiązanie nie przewiduje pełnego odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rezultacie, ustawa określiła wysokość odpisu na poziomie nieadekwatnym do rzeczywistych potrzeb pracujących, w szczególności w dobie wysokiego poziomu inflacji powodującego spadek realnego dochodu rozporządzalnego, w tym płac.

OPZZ sprzeciwiło się ponadto nieprzestrzeganiu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które praktykowane jest od 2012 r. Wielokrotnie interweniowaliśmy w tej sprawie na forum Rady Dialogu Społecznego. Ustawa ta wyraźnie bowiem wskazuje, że wysokość odpisu podstawowego wynosi w danym roku na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Zatem, zgodne z ustawą byłoby określenie przez Sejm RP wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2022 r. a nie, jak ustawa przewiduje, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r.

W opinii OPZZ wyraziło również stanowisko w sprawie zmian związanych z wynagrodzeniami w sektorze finansów publicznych. OPZZ uważa wzrost płac w tym sektorze za niezbędny, jednak ustawa przyjęta przez Sejm RP nie zawiera regulacji uzupełnionych o rozwiązania systemowe, które zwiększyłyby wynagrodzenia w sferze budżetowej w dłuższym horyzoncie czasowym – o co od dawna postuluje OPZZ – a jednie rozwiązania o charakterze doraźnym, jednorazowo zwiększające wynagrodzenia pracowników w 2023 r.

OPZZ zauważyło ponadto, że przewidziane w ustawie rozwiązania, choć zasadnie zwiększają środki na płace w sektorze finansów publicznych, to absolutnie nie przystają do potrzeb pracowników tego sektora w zakresie otrzymywanych przez nich wynagrodzeń.

W związku z tym, zwróciliśmy się o wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zrekompensowanie pracownikom sfery budżetowej strat, które ponieśli w ostatnich latach w wyniku inflacji oraz zamrażania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. W naszej ocenie wymaga to dodatkowej, 20% podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej jeszcze w roku 2023. Wskazaliśmy także, że w kolejnym roku wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien zostać zrealizowany poprzez podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 24%. Dopiero takie zmiany bowiem w obszarze wynagrodzeń w sektorze publicznych, pozwolą według OPZZ, przywrócić konkurencyjność ich poziomu względem stawek obowiązujących w sektorze przedsiębiorstw oraz realnie przeciwdziałać ubożeniu pracowników sektora publicznego.

(KP)