Do Rady Dialogu Społecznego wpłynął 25 sierpnia 2023 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2024. Wraz z projektem RDS otrzymał również projekt ustawy służący realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 o numerze w wykazie prac legislacyjnych UD487 (tzw. okołobudżetówka).

Rozpoczęła się zatem procedura wynikająca z art. 18 ustawy o RDS dotycząca prac nad projektem ustawy budżetowej. Zgodnie z zapisem ustawy, strony pracowników i strony pracodawców Rady zajmują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 10 dniu roboczym następującym po dniu, w którym otrzymały projekt. W przypadku, gdy w tym terminie strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy. Gdy i strony nie porozumieją się odnośnie do wspólnego stanowiska w sprawie projektu, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie, może przedstawić opinię do ustawy budżetowej, w terminie kolejnych 3 dni roboczych.

Projekty ustaw są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, w tym pracowników w kolejnym roku. Rozstrzygają bowiem o nakładach publicznych na usługi publiczne oraz wydatkach państwa na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szeroko pojętym sektorze finansów publicznych. Decydują przez to również o kierunkach polityki państwa a przez to jego rozwoju.

Z projektami ustaw można zapoznać się poniżej. Z uwagi na ich objętość umieszczamy linki do nich:

https://www.myqnapcloud.com/share/6976h5174l6p701q1w6ux0y8_543e4ii536372p790w59v99449d50543#/home

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376009

Jeśli chcecie podzielić się uwagami, opiniami i postulatami w sprawie projektów, kierujcie je do OPZZ na adres: kusiak@opzz.org.pl.

(KP)