W dniu 26 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Semestru Europejskiego. Członkowie Zespołu skierowali pytania pod adresem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz przedstawili opinie w sprawie Zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski dotyczące krajowego programu reform na 2023 r. Odnieśli się także do wyrażonego przez rząd stanowiska w sprawie Zaleceń.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

Przypomnijmy, że Rada Unii Europejskiej skierowała pod adresem Polski 4 zalecenia:

Zalecenie 1 (CSR 1)

Zalecenie dotyczy polityki budżetowej – wskazuje się w szczególności na zapewnienie rozważnej polityki budżetowej, utrzymanie inwestycji publicznych oraz konieczność dopilnowania, by ewentualne środki wsparcia w związku ze wzrostem cen energii były odpowiednio ukierunkowane i możliwe do udźwignięcia przez budżet. Powtórzone zostały też zalecenia z lat ubiegłych dotyczące lepszego ukierunkowania świadczeń społecznych oraz zwiększenia adekwatności świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego poprzez podniesienie efektywnego wieku emerytalnego oraz reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

Zalecenie 2 (CSR 2)

W zaleceniu jest mowa o potrzebie pilnej realizacji kamieni milowych KPO związanych z ochroną interesów finansowych UE, sprawnego przygotowania rozdziału dotyczącego REPowerEU oraz efektywnego wdrażania programów polityki spójności, przy zapewnieniu komplementarności i synergii z KPO.

 Zalecenie 3 (CSR 3)

Zalecenie dotyczy poprawy klimatu inwestycyjnego, w tym poprzez ochronę niezależności sądów.

Zalecenie 4 (CSR 4)

Zalecenie jest poświęcone m.in. zmniejszeniu zależności polskiej gospodarki od paliw kopalnych, wdrażania OZE, poprawy efektywności energetycznej, promowania zrównoważonego transportu oraz rozwoju umiejętności potrzebnych do zielonej transformacji.

Stanowisko rządu do Zaleceń Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na 2023 r. nie może stanowić podstawy do ograniczania wydatków na wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze publicznym oraz powodować zagrożeń dla polityki energetycznej państwa. Jeśli już rząd ma zamiar ograniczać stronę wydatkową budżetu, to działania dostosowawcze w sferze finansów publicznych muszą być rozważne i konsultowane z Radą Dialogu Społecznego, ale nie mogą dotyczyć wynagrodzeń. Niezbędne jest ponadto podjęcie odpowiednich kroków w celu uzyskania finansowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), bowiem nie widzimy czytelnych deklaracji rzędu mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. OPZZ niepokoi ograniczanie inwestycji publicznych, dlatego popieramy Zalecenie Komisji, mówiące o ważnej roli nakładów inwestycyjnych w gospodarce – to niektóre w uwag, które OPZZ przedstawiło podczas posiedzenia Zespołu ds. Semestru Europejskiego. W trakcie prac domagaliśmy się rozważnej i przyjaznej pracownikom polityki budżetowej oraz zwiększenia finansowania sektora publicznego.

W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.