Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego - na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - przyjęła stanowisko, w którym domaga się od rządu kontroli importu wyrobów gumowych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

Problem braku kontroli importu przez Polskę został zgłoszony przez Andrzeja Sarneckiego, przewodniczącego NZZ Pracowników BZPG "Stomil" S.A.

Treść stanowiska publikujemy poniżej.

Stanowisko 

strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podjęcia przez właściwe organy państwa kontroli importu wyrobów gumowych

Na podstawie art. 30a w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego zwraca uwagę, że zaniechanie przez uprawnione organy państwa kontroli importu wyrobów gumowych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej stanowi poważne zagrożenie dla kondycji ekonomicznej producentów branży gumowej prowadzących działalność w Polsce i kilkuset tysięcy zatrudnionych przez nich pracowników.

Zaniechanie kontroli importu wyrobów gumowych skutkuje umożliwieniem wprowadzania na rynek krajowy, a tym samym za pośrednictwem Polski na rynek europejski, wyrobów posiadających oznakowanie zgodne z wymaganiami dla danej grupy produktów, lecz nie spełniających tych wymagań, w tym:

 • wymagań dotyczących węży hydraulicznych w zakresie wymiarów, ścieralności i wytrzymałości (pulsacji) m.in. normy EN 853 i EN 857;
 • wymagań dotyczących trudnopalności wyrobów gumowych;
 • atestów wyrobów do kontaktu z substancjami spożywczymi;
 • atestów olejoodporności płyt gumowych;
 • dotyczących charakterystyki użytych surowców (stosowanie surowców niezgodnych z unijną dyrektywą REACH).

W związku z powyższym Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy wskazuje, że właściwe organy państwa, wydające zgodę na wprowadzanie na rynek polski oraz dopuszczające do obrotu na tym rynku wyroby gumowe pochodzące spoza Unii Europejskiej, powinny weryfikować, czy deklaracje importera oraz oznaczenia wyrobów odpowiadają prawdzie. Bazowanie tylko na deklaracji importera o spełnianiu wymagań norm dla tych wyrobów oraz na odpowiednim oznakowaniu jest dalece niewystarczające. Umożliwia bowiem importerom nierówną i nieuczciwą konkurencję na rynku krajowym oraz unijnym, jednocześnie przyczyniając się do uszczuplenia wpływów celnych i podatkowych budżetu państwa. 

Oprócz bezpośrednich skutków ekonomicznych dla przedsiębiorstw i budżetu państwa, brak kontroli importu wyrobów gumowych prowadzi do wielu innych negatywnych zjawisk, takich jak:

a) napływ do Polski produktów spełniających definicję odpadu;

b) pogorszenie stanu zdrowotnego konsumentów i pracowników w Polsce i Unii Europejskiej, w związku ze zastosowaniem surowców niebezpiecznych dla zdrowia, w tym kancerogennych;

c) zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wykorzystaniem produktów niespełniających norm jakościowych, grożących podwyższoną wypadkowością;

d) wzrost zanieczyszczenia środowiska, w związku z przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych.

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej zauważa, że bez zdecydowanej reakcji organów państwa przedsiębiorstwa branży gumowej podzielą los wielu innych zakładów, które zakończyły działalność w wyniku nieskutecznych działań ze strony organów państwa odpowiedzialnych za kontrolę towarów wprowadzanych i podlegających obrotowi na rynku krajowym i unijnym.

Podkreślenia wymaga, że oczekiwane przez Zespół podjęcie przez właściwe organy państwa skutecznych działań kontrolnych nie ma na celu ograniczenia konkurencji na rynku i nie jest wymierzone przeciwko importerom wyrobów gumowych lecz zmierza do przywrócenia transparentnej, prowadzonej na równych i uczciwych warunkach gry rynkowej, jak również zapewnienia pracy kilkuset tysiącom pracowników i właściwego poziomu dochodów do budżetu państwa.

W związku z powyższym strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy zwraca się do strony rządowej z wnioskiem o podjęcie skutecznych działań ochronnych przez:

 • Krajową Administrację Skarbową (Departament Ceł), sprawującą nadzór nad organami celnymi w zakresie jednolitości stosowania przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego oraz prowadzącą działania z zakresu ułatwienia obrotu towarowego oraz ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;
 • Inspekcję Ochrony Środowiska, sprawującą nadzór nad obrotem produktami spełniającymi kryteria odpadów oraz substancjami szkodliwymi dla środowiska;
 • Państwową Inspekcję Handlową, powołaną do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa;
 • Państwową Inspekcję Sanitarną, realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego;
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, realizujący zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska, sprawujące nadzór nad obrotem produktami spełniającymi kryteria odpadów oraz substancjami szkodliwymi dla środowiska;
 • Ministerstwo Zdrowia, realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego.

§ 2

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.