Rozwoju i Technologii zorganizowało dyskusję przedstawicieli ministerstw, w tym Rodziny i Polityki Społecznej oraz Finansów i partnerów społecznych na temat skali ubóstwa w Polsce. Spotkanie zrealizowano w ramach prac Zespołu ds. Semestru Europejskiego.

Dane dotyczące skali ubóstwa w Polsce w ostatnich latach przedstawili Główny Urząd Statystyczny oraz organizacja pozarządowa EAPN Polska. Z danych wynika, że obserwujemy pewną stagnację procesu zmniejszania się skali ubóstwa w Polsce, podobna – dość znacząca liczba osób doświadcza różnie definiowanego ubóstwa. Zróżnicowana sytuacja w tym zakresie występuje wśród osób ze względu na ich wiek, dzietność, niepełnosprawność. Szczególnie problematyczna sytuacja bytowa widoczna jest wśród rodzin wielodzietnych, osób samodzielnie sprawujących opiekę na dzieckiem oraz osób z niepełnosprawnościami. W powiązaniu z informacjami dotyczącymi wsparcia publicznego dedykowanego poszczególnym grupom celem przeciwdziałania ubóstwu, można wyciągnąć wniosek o utrzymującej się nieefektywności tego wsparcia. Wynika to zarówno z niespójności polityki państwa w obszarze polityki społecznej jak i wysokości świadczeń wspierających, przez które sytuacja osób doświadczających ubóstwa nie poprawia się.

Podczas dyskusji OPZZ przypomniało swoje postulaty dotyczące zwiększenia wysokości progów uprawiających do wsparcia publicznego oraz kwot świadczeń socjalnych i dodatków a także podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto zwróciliśmy uwagę na utrzymujące się zjawisko biednych pracujących, które świadczy o tym, że posiadanie pracy nie chroni przed biedą. Dlatego istotna jest polityka wynagradzania pracowników, w tym adekwatna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę tak, by spełniało ono kryterium płacy godziwej. OPZZ wskazało również na potrzebę znaczącego zwiększenia wynagrodzeń pracowników usług publicznych, w tym pracowników socjalnych.

OPZZ reprezentowały Katarzyna Duda oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

(KP)