Sejm uchwalił w grudniu 2023 r. tzw. ustawę okołobudżetową na 2024 r. przygotowaną przez rząd, która zawierała szereg szczegółowych rozwiązań służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r. Ustawę zawetował jednak Prezydent RP,który przygotował własny projekt ustawy w tym zakresie i skierował go do prac Sejmu RP. W związku z wetem Prezydenta, rząd zdecydował o ponownym przygotowaniu projektu ustawy okołobudżetowej na 2024 r. Treść obu projektów ustawy okołobudżetowej, rządowego i prezydenckiego, jest bardzo podobna. Projekty są obecnie przedmiotem prac Sejmu RP, w tym Komisji Finansów Publicznych, dlatego OPZZ skierował do przewodniczącego tej Komisji opinie do tych projektów.

OPZZ po raz kolejny przedstawił argumenty na rzecz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2024 r., o co najmniej 24%. Z uwagi na wysoką inflację oraz wieloletnią politykę wynagradzania pracowników w sferze budżetowej ich realne płace obniżyły się. Już w 2023 r. płace w sferze budżetowej powinny były wzrosnąć o dodatkowo co najmniej 20%. Uznaliśmy za zasadne zabezpieczenie w projekcie środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, w tym średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących o 33 proc. Jednocześnie jednak zwróciliśmy uwagę, że zróżnicowanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, poprzez wzrost płac nauczycieli o 30 proc. i wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej o 20 proc. nie zmniejszy dysproporcji płacowych wśród pracowników sektora publicznego. Dlatego właśnie wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej powinny wzrosnąć w 2024 r. w wyższym stopniu, o co najmniej 24 proc. Niezależnie od tego wskazaliśmy na potrzebę podjęcia dialogu społecznego, w ramach Rady Dialogu Społecznego, w sprawie systemowych zmian w wynagradzaniu pracowników sfery finansów publicznych.

OPZZ podkreślił również potrzebę zabezpieczenia na 2024 r. adekwatnej wysokości środków na wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych w związku ich z narastającymi trudnościami w działalności.

Pozytywnie oceniliśmy pełne odmrożenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które znajduje odzwierciedlenie w braku szczególnych rozwiązań w tym zakresie w projekcie ustawy. Stanowi to realizację wieloletniego postulatu OPZZ.

Negatywnie za to oceniliśmy, zawarty w prezydenckim projekcie ustawy, przepis różnicujący w 2024 r. uposażenia funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

(KP)