W dniach 13-14 czerwca 2024 r. zrealizowano dwudniowe posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych. Posiedzenie rozpoczęliśmy od poparcia postulatów służb niemedycznych, które w 13 czerwca br. zorganizowały akcję sprzeciwu wobec warunków pracy i płacy pracowników niemedycznych pracujących w ochronie zdrowia. Obrady poprowadził przewodniczący Zespołu, Zygmunt Mierzejewski oraz wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz.

Przedmiotem posiedzenia była zasadniczo dyskusja na temat Założeń projektu budżetu państwa na rok 2025 oraz rządowych propozycji płacowych. Członkowie Zespołu OPZZ przedyskutowali propozycje rządu dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników w kolejnym roku, w tym płacy minimalnej i płac w sferze budżetowej. Propozycje Rady Ministrów oceniono negatywnie. Podkreślono przy tym potrzebę wyłączenia dodatków z płacy minimalnej tak, aby stanowiła ona wynagrodzenie zasadnicze. Jak podkreślono, wyzwaniem, wymagającym systemowych rozwiązań, jest zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń – zarówno w sektorze finansów publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Pracodawcy aktualizują bowiem wynagrodzenia pracowników otrzymujących płacę minimalną, natomiast pozostali pracownicy nie otrzymują podwyżek. Wykształcenie, doświadczenie pracowników i ich zaangażowanie w obowiązki nie jest zatem odzwierciedlone w zarobkach. Szczególnie trudna sytuacja występuje obecnie wśród pracowników samorządowych. Dyskutowano w związku z tym nad sposobami rozwiązania problemu spłaszczenia wynagrodzeń. W związku z niskimi płacami, występuje coraz większy problem z zatrudnieniem specjalistów. Kłopotem jest także brak wyczerpujących regulacji dotyczących wynagradzania za pracę praktykantów i stażystów. Jednocześnie wskazano na rolę związków zawodowych w kształtowaniu polityki wynagrodzeń i omówiono trudności występujące w negocjacjach płacowych.

Ponadto, wymieniono informacje na temat aktualnej kondycji przedsiębiorstw z sektora prywatnego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa - stanu dialogu społecznego oraz warunków pracy i płacy. Sporo uwagi poświęcono polityce energetycznej państwa i konsekwencjom braku stosownych działań w poprzednich latach, które pozwoliłyby zaadaptować przemysł do wymogów związanych z polityką klimatyczną. Podkreślono potrzebę niezwłocznego podjęcia decyzji odnośnie do kierunku polityki energetycznej w związku z wyznaczonymi terminami wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu oraz umów społecznych a także koniecznością zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii oraz bezpieczeństwa energetycznego. Wskazano także na niekorzystne zjawiska obserwowane w gospodarce polegające na napływie produktów z Rosji i Białorusi mimo wprowadzonego embarga. Działania kontrolne państwa powinny w ww. zakresie wzmocnione a zakaz importu rozszerzony na kolejne grupy surowców, materiałów i produktów. Omówiono także sytuację w branży chemicznej. Dokonano analizy funkcjonowania dialogu społecznego w województwie małopolskim. Przy tej okazji wymieniono poglądy na temat proponowanych działań wzmacniających pozycję związków zawodowych w zakładzie pracy oraz usprawnienie wymiany informacji wewnątrz struktury OPZZ.

Przeprowadzono konsultacje społeczne rozwiązań zawartych w programach europejskich: Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Wskazano cele programu i tematykę, w którą mogą zaangażować się związki zawodowe w ramach realizacji tych programów a także rolę związków zawodowych w monitorowaniu wykonywania działań w ich ramach.

(KP)