OPZZ wziął udział w pracach Zespołu ds. Semestru Europejskiego – organu doradczego Prezesa Rady Ministrów. Obrady Zespołu były poświęcone przede wszystkim dyskusji o uwagach strony społecznej zgłoszonych do projektu Krajowego Programu Reform zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych (pisaliśmy o tym tutaj).

Ponadto, po wniosku m.in. OPZZ, porządek posiedzenia Zespołu został rozszerzony o informację na temat stanu realizacji przez Polskę Zaleceń Rady UE, które obejmują m.in. sferę finansów publicznych, rynku pracy, transformacji klimatycznych czy ułatwień inwestycyjnych.

OPZZ zwrócił przede wszystkim uwagę na ryzyko pogorszenia warunków życia pracowników w związku z planowanym nieprzedłużaniem przez rząd obowiązywania instrumentów osłonowych przez wzrostem cen energii wnioskując o ponowną analizę tej decyzji. Podkreślił także konieczność uwzględnienia ochrony - w procesie dostosowania fiskalnego, którego wymaga od Polski Rada UE - środków publicznych na inwestycje społeczne i podniesienie płac w sektorze finansów publicznych. Zadłużenie finansów publicznych, które ocenia Rada UE i którego wysokość może w najbliższym czasie uruchomić wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu, wynika przede wszystkim z wydatków poniesionych w ostatnich latach na przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz kryzysu energetycznego. Komisja Europejska powinna wziąć to pod uwagę zamiast rozpoczynać nową erę oszczędności w UE. Wskazaliśmy, że transformacja klimatyczna i cyfrowa oraz liczne wyzwania społeczne wymagają zwiększenia wydatków na inwestycje i ochronę pracowników przed skutkami transformacji. Pracownicy nie mogą po raz kolejny być pokrzywdzonymi cięć wydatków publicznych celem dostosowania fiskalnego tak jak to miało miejsce w 2008 r. – wskazał OPZZ.

OPZZ podtrzymał swoje uwagi do projektu Krajowego Programu Reform, wskazując jednocześnie za niepokojenie powtarzającym się brakiem działań w obszarze wynagrodzeń pracowników, w tym ograniczenia luki płacowej. Niestety, na posiedzeniu Zespołu nie przedstawiono stanowiska strony rządowej odnośnie do uwag zgłoszonych przez OPZZ, ani przekonujących argumentów za obecną treścią projektu KPR, szczególnie braku działań w obszarze warunków pracy i płacy w Polsce. Członkowie Zespołu mają je otrzymać w formie pisemnej do końca kwietnia br.

Dyskusja krótko skupiła się także na kwestii deregulacji i kontroli działalności gospodarczej. OPZZ wyraził krytyczne stanowisko wobec wskazanego przez Ministerstwo pomysłu wprowadzenia do prawa przepisu, który zobowiązywałby do uprzedniego informowania przedsiębiorcy przez organy kontrolne o liście dokumentów, które ma przygotować przed rozpoczęciem kontroli. W naszej ocenie, ograniczy to m.in. skuteczność kontroli.

Trzecia część posiedzenia dotyczył systemu opieki długoterminowej w Polsce. OPZZ wskazał w tym obszarze na postulat podniesienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w opiece społecznej.

W posiedzeniu OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej oraz Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej.

(KP)