W Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie reprezentantów Komisji Europejskiej z partnerami społecznymi. Komisja Europejska jest w Polsce na trzydniowej misji, w ramach której prowadzi rozmowy z wieloma organizacjami, w tym związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz stroną rządową.

Spotkanie poświęcono jakości dialogu społecznego w Polsce oraz barierom inwestycji w gospodarce.

OPZZ dostrzegł deklaracje strony rządowej otwartości na dialog społeczny i potrzebę poprawy jakości konsultacji społecznych. Zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania w praktyce przepisów ustawy o związkach zawodowych i ustawy o RDS w trakcie procesu stanowienia prawa a także na potrzebę szybkiej realizacji zobowiązań zawartych w Krajowym Programie Reform i Krajowym Programie Odbudowy dotyczących zmian w Regulaminów Sejmu i Senatu, które zobowiążą do realizacji konsultacji społecznych także projektów zgłaszanych w trybie poselskim. Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pracodawców przedstawili zbieżną ze stanowiskiem OPZZ ocenę stanu dialogu społecznego w Polsce.

Ponadto, OPZZ podkreślił potrzebę wzmacniania potencjału związków zawodowych oraz zwiększenia ich roli w gospodarce poprzez poprawę przestrzegania prawa pracowników do tworzenia związków zawodowych i ich funkcjonowania oraz eliminację przeszkód ich działalności. Zwróciliśmy także na zbyt niski poziom układów zbiorowych pracy w gospodarce, który stanowi barierę dla efektywnego zarządzania procesami gospodarczymi. Stabilność i przewidywalność prawa wskazaliśmy za istotną również dla pracowników podkreślając jednocześnie, że przywróceniu praworządności w Polsce muszą towarzyszyć zmiany prowadzące do przyspieszenia działania sądów powszechnych.

OPZZ na spotkaniu z Komisją Europejską reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej.

(KP)