Wczoraj (6 lutego br.) zebrał się Zespół do spraw Semestru Europejskiego. Przedmiotem dyskusji była "Informacja z wykonania Krajowego Programu Reform (KPR) 2023/2024" oraz przygotowanie Krajowego Programu Reform 2024/2025.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Posiedzenie prowadził Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z informacji, którą przedłożył członkom Zespołu do spraw Semestru Europejskiego wynika, że prawie połowa z 81 działań ujętych w KPR jest realizowana zgodnie z planem lub, pomimo zaistniałych opóźnień w ich realizacji, został osiągnięty zamierzony rezultat.

Jednocześnie status pozostałych działań KPR można określić jako opóźnione w sposób znaczący, co może zagrażać osiągnięciu zamierzonych rezultatów w horyzoncie KPR. W wypadku 8 działań prawdopodobieństwo realizacji w wyznaczonym terminie wydaje się minimalne, a w 31 przypadkach potrzebna jest mobilizacja i podjęcie niezbędnych środków zaradczych, by do kwietnia bieżącego roku osiągnąć zamierzone cele. W odniesieniu do 3 działań podjęto już decyzję o zaniechaniu ich realizacji z powodu dezaktualizacji, zmiany uwarunkowań lub zmiany sposobu osiągnięcia zamierzonych celów.

Do działań, w których występują największe problemy należą w szczególności m.in.

  • usprawnienie procesu stanowienia prawa (wymagające uzgodnienia zmiany regulaminów pracy trzech odrębnych organów państwa: Sejmu, Senatu i Rady Ministrów);
  • nowelizacje odpowiednich ustaw ukierunkowane na zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych (potrzeba szerokich konsultacji z resortami, interesariuszami i partnerami społecznymi);
  • zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych (potrzeba pozyskania akceptacji społecznej oraz politycznej dla rozwiązań zawartych w projekcie ustawy reformującej sektor szpitalnictwa);
  • stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych, w tym w szczególności API (trudności ustaleniu listy kluczowych API).

OPZZ negatywnie oceniło m.in. tempo wykorzystania środków z KPO, reformę systemu budżetowego, metodologię raportowania postępów realizacji KPR, niezrealizowanie zapisanego w KPR wyzwania dotyczącego zwiększenia roli konsultacji społecznych, zaawansowanie prac nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców.

Zgłosiliśmy ponadto zastrzeżenia odnośnie części KPR dotyczącej Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz reformy szpitalnictwa.

OPZZ na posiedzeniu Zespołu reprezentował Norbert Kusiak.

(nq)