Dnia 9 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomitetu ds. odporności i konkurencyjności gospodarki KPO.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Podkomitet ds. odporności i konkurencyjności gospodarki jest jednym z sześciu podkomitetów wspierających działalność Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KM KPO). Pełni rolę organu doradczego dla KM KPO oraz stanowi forum dyskusji i wymiany informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne reformy i partnerami oraz ekspertami.

Obradom przewodniczył Waldemar Sługocki – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przewodniczący Podkomitetu.

W trakcie obrad omówiono procedury działania Podkomitetu a także reformy i inwestycje ujęte w części A1 KPO (Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa) oraz w części A2 KPO (Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych).

Kolejne posiedzenie Podkomitetu odbędzie się za dwa tygodnie.

OPZZ na posiedzeniu reprezentował Norbert Kusiak, członek Podkomitetu, zastępca członka Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

(nq)