Do Sejmu trafił projekt ustawy, którego zapisy stwarzają zagrożenie dla kondycji dialogu społecznego w niektórych przedsiębiorstwach i dalszego udziału pracowników w zarządzaniu spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Stanowisko do tego projektu ustawy skierowała do Sejmu w imieniu OPZZ wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz.

Projekt (druk sejmowy numer 261) wniosła grupa posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga. Zaproponowali oni, między innymi, zmianę ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, polegającą na określeniu na siedem liczby osób, z których składa się organ nadzorczy w spółce, w której Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem (w tym trzech członków niezależnych).

Wejście w życie tego rozwiązania spowoduje w praktyce ograniczenie możliwości wykonywania uprawnień nadzorczych przez przedstawicieli pracowników w wyżej wskazanych spółkach. Zmiana nie uwzględnia bowiem obecnego stanu faktycznego funkcjonującego w organach nadzorczych takich spółek, ukształtowanego na podstawie innej ustawy - o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Na podstawie tejże ustawy w organach nadzorczych funkcjonuje często trzyosobowa reprezentacja pracowników w organach nadzorczych (odzwierciedla reprezentatywność w Radzie Dialogi Społecznego).

Wejście w życie nowych przepisów będzie zatem oznaczać wykluczenie niektórych przedstawicieli pracowników ze składu organów nadzorczych spółek, w której Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem.

Przypomnijmy, że obecnie funkcjonujące rozwiązania dotyczące składu organów nadzorczych wynikają z zawartego w 1993 roku „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania”. Wprowadzenie siedmioosobowego składu organu nadzorczego, które proponują posłowie Polski2050-Trzecia Droga, spowoduje niezgodność z tym porozumieniem społecznym. Z pewnością także utrudni Skarbowi Państwa skuteczny nadzór właścicielski, uwzględnienie sprawiedliwości społecznej i równowagi w procesach decyzyjnych a przez to osiągnięcie społecznego wymiaru gospodarki rynkowej.

Projekt przewiduje też ustanowienie organu zwany Komitetem Dobrego Zarządzania, który miałby opiniować kandydatury osób ubiegających się o funkcję członka organu spółki z udziałem Skarbu Państwa. W skład Komitetu mieliby wchodzić przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego. OPZZ zaproponował w swojej opinii do projektu ustawy zmianę sposobu powoływania członków Komitetu, aby spełniał on zasady proporcjonalności i równości wynikające z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

(KP)