Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze będące minimalną płacą w ochronie zdrowia od 1 lipca br. będzie wynosić 8 210, 67 zł brutto, najniższe zaś będzie kształtować się na poziomie 3 680,64 zł brutto. Oznacza to wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych w wysokości od 17 do 41 proc. Takiego wzrostu płac nie było nigdy w sektorze ochrony zdrowia.

Nowe regulacje płacowe to efekt uchwalenia przez Sejm w dniu 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. W dniu wczorajszym, 23 czerwca br. w Sejmie odbyło się głosowanie nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy, która czeka obecnie na podpis Prezydenta i publikację.

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy został wypracowany w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia i jest efektem przyjętego w dniu 5 listopada 2021 r. Stanowiska uzgodnionego przez rząd, stronę reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców. OPZZ brało czynny udział w negocjacjach płacowych. To przełomowy akt prawny, który gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wiążąc określone współczynniki pracy przypisane do poszczególnych grup zawodowych z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych od 1 lipca 2022 r. wyniesie odpowiednio:

1) lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł
3) mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł
4) lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł
5) lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł
6) mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł
7) pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł
8) fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł
9) opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł
10) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł

W ostatnim czasie OPZZ skierowało do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ pismo z pytaniem, w jaki sposób będzie następować przekazywanie środków finansowych do podmiotów leczniczych i pracowników oraz czy tryb przekazywania pieniędzy będzie analogiczny, jak w roku ubiegłym. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach, choć zgodnie z zapewnieniem Narodowego Funduszu Zdrowia pieniądze na wzrost wynagrodzeń są zagwarantowane w planie finansowych Funduszu w wysokości ok. 7,2 mld zł. W najbliższym tygodniu odbędzie się Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia, podczas którego będziemy dyskutować o trybie przekazania środków finansowych do podmiotów leczniczych na wynagrodzenia pracowników.

 Uchwalona ustawa przekazana do Prezydenta

oprac. R. Górna