OPZZ przedstawiło opinię do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nadal brakuje regulacji związanych ze świadczeniem pracy przez pracowników medycznych w Domach Pomocy Społecznej, o które OPZZ domaga się od dłuższego czasu. Pozostałe propozycje, pomimo pozytywnego kierunku zmian, wciąż wymagają doprecyzowania i poprawek w trakcie dalszych prac legislacyjnych. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Wiele wątpliwości wzbudza niejasność przepisów regulujących:

  • świadczenie tzw. usługi sąsiedzkiej (brak przepisów określających wynagrodzenie dla osoby świadczącej tzw. usługę sąsiedzką będącej nową formą usługi pomocowej i pielęgnacyjnej, jak też zbyt wygórowane wymagania dla osób świadczących taką formę pomocy np. obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
  • mieszkania wspomagane i treningowe (nie uwzględniono możliwości traktowania tej formy mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami jako docelowych form zamieszkania; brakuje także obowiązku sporządzania wywiadu środowiskowego przed umieszczeniem danej osoby w mieszkaniu czy ustalenie zasad finansowania, utrzymania czy remontów takich mieszkań),
  • wsparcie krótkoterminowe w domach pomocy społecznej (nie wskazano dodatkowych wymogów dla domów pomocy społecznej świadczących takie usługi np. maksymalną liczbę mieszkańców, procentowe określenie różnych typów pomieszczeń, zindywidualizowanego zakresu wsparcia, minimalną liczbę dni pobytu czy zasad odpłatności),
  • katalog zdarzeń nadzwyczajnych (nie wskazano terminów przekazywania danych z tego rejestru oraz zakresu informacji o podjętych działaniach następczych przekazywanych właściwemu organowi samorządowemu),
  • nieuzasadniony czas 1 roku zezwolenia na pierwsze prowadzenie domu pomocy społecznej

Projektowana ustawa, co do zasady, ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów dotyczących rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.