Problematyka polityki lekowej, w tym nowelizacji ustaw - Prawo Farmaceutyczne i refundacyjnej oraz bieżące zagadnienia finansowe i legislacyjne w ochronie zdrowia były przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 15 lutego br.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Kompleksowo omówiono przegląd zmian dotyczących refundacji leków oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających poprawę tych przepisów, które w obecnym kształcie nie funkcjonują prawidłowo.
W dyskusji, z udziałem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zwrócono uwagę na takie kwestie jak: marże hurtowe, refundacja apteczna, dyżury apteczne, zmiany w grupach limitowych leków, opłaty ryczałtowe. Z kolei w projektowanym Prawie farmaceutycznym planuje się zmiany włączające inspektorat medycyny laboratoryjnej pod auspicje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, przeciw czemu protestują związkowcy OPZZ reprezentujący środowisko diagnostów laboratoryjnych (Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych). Krytyka środowiska zawodowego i związkowego diagnostów laboratoryjnych dotyczy także braku jednolitego nadzoru nad jakością pracy całych medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zachodzących w nich procesów. OPZZ wspiera te postulaty od początku konsultacji społecznych.

Przedstawiono także informację Narodowego Funduszu Zdrowia o skutkach wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid oraz funduszu zapasowego NFZ. Ministerstwo Zdrowia dokonało przeglądu aktualnych prac legislacyjnych w zakresie projektów ustaw, dla których Minister Zdrowia jest wnioskodawcą. Jedną z ważniejszych i oczekiwanych przez pracowników jest ustawa o niektórych zawodach medycznych  - prace nad tą regulacją ustawową trwają już kilkanaście lat !. Być może w niedługim czasie kolejna wersja ustawy ,,ujrzy światło dzienne".

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie i eksperci Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia reprezentujący OPZZ. Przewodnictwo Zespołowi na pierwsze półrocze 2023 r. przypada OPZZ, rolę przewodniczącej pełni Sylwia Osiadacz (FZZPOZ i PS). Kolejne posiedzenie zaplanowano na 2 marca. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu wdrażania ustawy płacowej w ochronie zdrowia, z uwzględnieniem wniosków wynikających z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przedmiotowym ustawy.

(rg)