Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę wzrosną od 1 lipca 2023 r. średnio o ponad 713 zł.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Wzrost płac pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych w podmiotach leczniczych to efekt działania tzw. ,,indeksacji” wynagrodzeń, na mocy uchwalonej w roku ubiegłym nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Oznacza to, że corocznie na dzień 1 lipca najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych oraz pracowników tzw. działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych będą automatycznie wzrastać, według ustalonego ustawowego mechanizmu. Mechanizm ten to iloczyn współczynnika pracy określony w załączniku do ustawy (dla poszczególnych grup zawodowych) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 9 lutego br. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł).

Oznacza to, że w 2023 r. najniższe płace obowiązujące od 1 lipca br. dla poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia będą wynosiły:

Przypomnijmy także, iż zgodnie z ustawą:

  • sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy
  • porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja
  • jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego

Negocjacje otwierają drogę do wypracowania porozumień wz. podwyższania wynagrodzeń także dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego. Wzrost płac zasadniczych tej grupy powiązano ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym.

grafika: Ministerstwo Zdrowia