Sejm 9 lutego br. przyjął informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 rok. To ważny dokument dający wytyczne do podejmowania działań na poziomie centralnym i regionalnym, zawierający wiele Rekomendacji o realizację których OPZZ domaga się do wielu lat.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Wśród najważniejszych wniosków do realizacji znalazły się m.in. te dotyczące:

  • podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie sytuacji materialnej osób starszych, w szczególności tych o najniższych dochodach, aby zapewnić im bezpieczeństwo ekonomiczne i umożliwić godne życie;
  • opracowania pakietu wsparcia finansowego oraz organizacyjno - usługowego dla samotnych, sędziwych seniorów o najniższych dochodach, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny;
  • wsparcia seniorów na rynku pracy, poprawy ich sytuacji ekonomicznej, w tym zapewnienia im elastycznych form zatrudnienia;
  • w obszarze ochrony zdrowia: rozwoju geriatrii, poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego wszystkich służb medycznych w zakresie gerontologii;
  • dalszego rozwoju oferty usług skierowanych do osób starszych, wzmacniających ich samodzielność oraz gwarantujących pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
  • edukacji społeczeństwa na temat naturalnych procesów starzenia się i ich skutków;
  • kontynuowania działań promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz rozwijania oferty edukacyjnej dla osób starszych w zakresie prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia;
  • interdyscyplinarnego podejścia edukacyjnego w zakresie potrzeb seniorów.

Pogłębianie procesu starzenia się społeczeństwa staje się faktem. W końcu 2021 roku ponad 9,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (25,8 proc.). Do 2050 roku populacja osób w tym wieku wzrośnie do 13,7 mln i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu ludności Polski.

Całość dokumentu tutaj 

(RG)