OPZZ zwróciło się w wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zwołanie w możliwe pilnym terminie posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. Tematyka posiedzenia została uzgodniona wśród członków Zespołu rekomendowanych przez OPZZ na zdalnym posiedzeniu w dniu 9 marca br.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Przypomnijmy, że Zespół został powołany Uchwałą nr 107 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej. Zrealizowany został w ten sposób wieloletni postulat organizacji związkowych OPZZ reprezentujących obszar pomocy społecznej, jak i pozostałych partnerów społecznych RDS, by powstało gremium dialogu dla rozpatrywania bieżących spraw z tego zakresu. Członkami zespołu ze strony OPZZ są kol. Anna Dziedziulo (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej), kol. Barbara Dors (OPZZ Konfederacja Pracy) i kol. Mateusz Kropidłowski (Rada OPZZ woj. łódzkiego). Ostatnie posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej odbyło się w październiku ubiegłego roku. Od tamtego czasu, pomimo wciąż nabrzmiałych problemów pracowników tego sektora – dialog utknął a posiedzenia nie są zwoływane.

W zaproponowanym przez OPZZ porządku obrad najbliższego posiedzenia wnioskowaliśmy o: przedstawienie informacji o stanie negocjacji i wypracowanych postulatach pomiędzy stroną rządową a NSZZ ,,S” w kwestiach wynagrodzeń pracowników sektora pomocy społecznej i włączenie Zespołu w wypracowanie porozumienia płacowego oraz przedstawienie przez stronę rządową założeń do systemowego uregulowania zasad wynagradzania pracowników pomocy społecznej wraz z rozpoczęciem prac Zespołu w tym obszarze.

Czekamy na reakcję Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

(rg)