14 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" oraz specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Katarzyna Duda.

Porządek obrad posiedzenia obejmował następujące punkty:

  • dyskusja w sprawie procesu legislacyjnego dotyczącego projektów emerytur stażowych - dyskusja z udziałem przedstawiciela sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
  • informacje po spotkaniu grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze
  • sytuacja kobiet w systemie emerytalnym z perspektywy okresowej emerytury kapitałowej - dyskusja na wniosek Pracodawców RP

Posłanka Urszula Rusecka – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu – mimo ponownego zaproszenia na posiedzenie Zespołu, po raz trzeci nie wzięła w nim udziału. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na fakt, że w planach pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu na luty br. było przewidziane dalsze procedowanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i niepokojące jest niepodjęcie tego tematu przez Komisję oraz nieobecność przedstawicielki Komisji na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Zwrócono się również do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z pytaniem o termin podjęcia prac parlamentarnych nad projektami ustaw w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Stanisław Szwed udzielił informacji nie podał żadnych konkretnych informacji w przedmiocie harmonogramu prac nad projektami.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który przedstawił podsumowanie spotkania grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze z dnia 13 marca 2023 r.

W punkcie dotyczącym sytuacji kobiet w systemie emerytalnym z perspektywy okresowej emerytury kapitałowej przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowała, że emeryturę z OFE pobiera ok. 500 tys. kobiet, a przeciętna wysokość tego świadczenia wynosi 290 zł miesięcznie. Ekspert Pracodawców RP Antoni Kolek postawił tezę, że system emerytalny nie zawiera skutecznych zachęt do kontynuowania aktywności zawodowej przez kobiety po osiągnięciu przez nie 60 roku życia, z czym nie zgodziła się przedstawicielka ZUS. Uzgodniono, że podczas następnego posiedzenia przedstawiciele ZUS oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej szerzej odniosą się do postawionej tezy. Kolejne posiedzenie zostanie również poświęcone problematyce sytuacji kobiet w systemie emerytalnym.