Zakończyła się realizacja V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (lata 2020 – 2022). Program ten od 2008 r. pełni rolę Krajowej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiąc realizację zobowiązań wynikających z ram strategicznych UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. OPZZ będąc członkiem Zespołu Koordynacyjnego w CIOP – PIB uczestniczył w posiedzeniu poświęconemu ocenie rezultatów osiągniętych w ostatnich 2 latach realizacji programu.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Założeniem V etapu programu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Cele szczegółowe koncentrowały się wokół:

  • stworzenia podstaw spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
  • opracowania rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem i osób niepełnosprawnych,
  • rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy,
  • poszerzenia stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
  • kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w obszarze bhp.

OPZZ uczestniczy od wielu lat w konsultowaniu i opiniowaniu programu oraz upowszechnianiu jego rezultatów wśród organizacji związkowych. Od bieżącego roku stanie się to jeszcze bardziej realne dzięki zacieśnieniu współpracy OPZZ i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w wielu obszarach naszej wspólnej aktywności. Oceniając V etap programu podkreśliliśmy rolę interdyscyplinarności programu i szerokie upowszechnianie wiedzy i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, także poprzez informacyjne kampanie społeczne oraz działalność wydawniczą. Istotną rolę w ostatnim roku odegrała krajowa edycja europejskiej kampanii ,,Dźwigaj z głową” oraz problematyka i badania w zakresie nowych form pracy i zagrożeń z nią związanych. Istotny jest także rozwój elektronicznych baz wiedzy i aplikacji interaktywnych z dziedziny bhp będących nowoczesnymi formami przekazu wiedzy. Program zainicjował także opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50 + oraz badania w obszarze psychospołecznych warunków pracy, w tym zaburzeń depresyjnych wśród pracujących Polaków.

Od 2023 r. realizowany będzie VI etap programu wieloletniego pn. ,,Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy na czas realizacji: lata 2023–2025".
OPZZ reprezentowała na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego Renata Górna.

(rg)