Rząd wycofuje się z reformy lecznictwa uzdrowiskowego – to jedno z ważniejszych rozstrzygnięć,  jakie zapadło na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na które czekała branża uzdrowiskowa. Dokonano także wstępnego podsumowania wdrażania znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Wniosek o informację na temat decyzji strony rządowej co do dalszych losów reformy lecznictwa uzdrowiskowego wniosło OPZZ. Próby wdrażania przez resort nieakceptowanych przez większość środowiska uzdrowiskowego zmian w zakresie kierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmowane są od ponad roku. OPZZ aktywnie włączyło się w dialog w tym obszarze, wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich i wieloma organizacjami związkowymi i branżowymi – o wszystkich przedsięwzięciach na bieżąco informowaliśmy. Stąd z zadowoleniem przyjęliśmy informację przekazaną na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu przez Ministerstwo Zdrowia, że z uwagi na szeroką krytykę zapowiadanych zmian, resort zdrowia zaniechał prac nad reformą i nie będzie składał projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jednocześnie wszystkie strony dialogu wyraziły deklarację podjęcia rzetelnego i merytorycznego dialogu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i wypracowania rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony.

W części posiedzenia poświęconej zagadnieniom płacowym dyskutowano o aktualnych pracach nad retaryfikacją świadczeń medycznych, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Przedstawiciel Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował, że Minister Zdrowia zlecił AOTMiT przygotowanie raportu uwzględniającego zmiany sposobu i poziomu finansowania świadczeń oraz wydania rekomendacji. Na tej podstawie zebrano dane od ponad 20 proc. podmiotów leczniczych mających umowy z NFZ  dotyczące poziomu wynagradzania. Wyniki raportu oraz rekomendacje będą analizowane przez ministerstwo w celu usprawnienia procesu wdrażania znowelizowanej ustawy płacowej w ochronie zdrowia. Na zakończenie dyskutowano o zmianach w Krajowym Planie Odbudowy w zakresie ochrony zdrowia oraz bieżących pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia.

OPZZ reprezentowali członkowie i eksperci Trójstronnego Zespołu.  

(rg)