Omówienie planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz bieżące kwestie płacowo – bytowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Dialog w obszarze pomocy społecznej od roku odbywa się w ramach Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej działającego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. W ten sposób Zespół wypełnił lukę braku gremium do rozmów partnerów społecznych i rządu w obszarze spraw systemowych pomocy społecznej.

Majowe posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda koncentrowało się na przyszłości zmian w tym sektorze. Wiceminister poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja zawiera m.in. zmiany w zakresie odejścia od obecnie funkcjonującego nazewnictwa mieszkań określonych jako „chronione” i zmianę ich formuły - mieszkania chronione zastąpione zostaną nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Inną zmianą jest wprowadzenie do ustawy ram prawnych dla realizacji usługi sąsiedzkiej jako formy realizacji usług opiekuńczych. Proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej świadczenie usługi wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej oraz wprowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. OPZZ przedstawiło opinię do przedmiotowego projektu (opinia OPZZ), przekazaną do ministerstwa w trybie konsultacji społecznych.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych w trakcie której poruszono m.in. kwestie pomocy sąsiedzkiej i formy jej realizacji, wprowadzenia usług wsparcia  krótkoterminowego i opieki całodobowej. Zwrócono uwagę na sytuacje pracowników w domach pomocy społecznej w tym zatrudnianie personelu medycznego.  Postulowano rozpoczęcie dyskusji w zakresie zmian systemowych w obszarze pomocy społecznej i zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego ds. pomocy społecznej. Strona związkowa OPZZ wystąpiła z postulatem systematyczności organizowania posiedzeń, które zgodnie z Regulaminem prac zespołu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. Przypomniano także postulat konieczności systemowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, zarówno w perspektywie krótko, jak i długofalowej.

W posiedzeniu, pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda (MR i PS) udział wzięli przedstawiciele ministerstw: zdrowia, finansów oraz rodziny i polityki społecznej. OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz członkowie Zespołu rekomendowani przez OPZZ: Barbara Dors, Anna Dziedziulo i Mateusz Kropidłowski. 

(rg)