Tematyka 32 edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w tym roku koncentruje się wokół branży budowlanej. OPZZ corocznie bierze udział w pracach Jury konkursu oceniającym prace do nagród i wyróżnień, jako partner instytucjonalny. Takie spotkanie odbyło się 22 czerwca br.  - do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 170 plakatów obrazujących budownictwo XXI wieku w kontekście bezpiecznej pracy.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Wiek XXI przyniósł wiele zmian w zakresie sposobu wykonywania oraz organizacji pracy, jednak nie zmieniło to faktu, że sektor budowlany nadal pozostaje w czołówce najbardziej wypadkogennych rodzajów działalności, w których dochodzi do dużej liczby wypadków o najpoważniejszych skutkach dla zdrowia i życia. Współczesne procesy budowlane są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i z tego względu pojawia się wiele nowych zagrożeń. Pracownicy budowlani wykonują swoje obowiązki w narażeniu na: czynniki niebezpieczne, które w nagły sposób mogą spowodować utratę zdrowia i życia (czynniki mechaniczne, prąd elektryczny, materiały łatwopalne czy grożące wybuchem urządzenia ciśnieniowe), czynniki szkodliwe, które mogą powodować utratę zdrowia lub życia, ale w dłuższym okresie (m.in. hałas, drgania mechaniczne, niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza, nieprawidłowe oświetlenie, środki do impregnacji drewna, rozpuszczalniki, dymy asfaltów, pyły) oraz czynniki uciążliwe, które mogą powodować dysfunkcje organizmu pracownika po dłuższym czasie, niekiedy nawet choroby (nienaturalna postawa ciała w trakcie wykonywania pracy, podnoszenie i przenoszenie ciężarów, stres).

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w latach 2026-  2020 w budownictwie zostało poszkodowanych ok. 25 tys. osób. Najwięcej poszkodowanych odnotowano przy wznoszeniu nowych budynków oraz przy pracach rozbiórkowych, wyburzeniach i remontach. Prawie 44% pracujących na budowach uległo wypadkom z powodu upadku z wysokości. Zdarzenia, w wyniku których pracujący najczęściej ulegali wypadkom, to: ześlizgnięcia, upadki, uderzenia pracujących przez spadające z góry przedmiot z powodu załamania się czynnika materialnego, pociągnięcia pracujących w dół oraz przewrócenia się na nich czynnika materialnego (ok. 30% pracujących w budownictwie).

OPZZ od lat promuje tematykę bezpieczeństwa pracy – także w formie plakatowej.  W tym roku, z okazji  kwietniowego Tygodnia bezpieczeństwa pracy gościliśmy w siedzibie OPZZ plakaty o tematyce bezpiecznej pracy z poprzednich edycji konkursowych. Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ: wystawa plakatów | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Finał tegorocznego konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej ,,Bezpieczeństwo XXI w.” odbędzie się 28 września br. OPZZ w pracach Jury konkursu reprezentowała Renata Górna.