OPZZ wraz z Radą Branżową Pracowników Psychiatrii Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej OPZZ, zwróciły do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o powołanie zespołu bądź grupy roboczej do spraw określenia norm kwalifikacyjnych i liczbowych personelu zatrudnionego w psychiatrycznej opiece zdrowotnej obejmujących wszystkich pracowników.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Temat ten przy różnych okazjach sygnalizowało nasze środowisko zawodowe.
Psychiatra to szczególnie ważna i wrażliwa gałąź medycyny, a praca w tym obszarze jest wyjątkowo oddziaływaniem zespołowym. Pozostaje ona wciąż jedną z nielicznych dziedzin, w której nie zostały określone normy zatrudnienia zawodów pracujących w ochronie zdrowia. Wszystkie osoby zatrudnione w psychiatrii, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska wpływają szczególnie bezpośrednio na funkcjonowanie pacjentów. Stąd zasadne wydaje się podjęcie prac i dyskusji nad dookreśleniem zawodów (kwalifikacji i liczby), jakie są potrzebne w stacjonarnej opiece psychiatrycznej. Praktyka pokazuje, jak trudną jest praca w sytuacjach w których nie ma możliwości profesjonalnego podejścia do pacjenta, choćby ze względu na deficyt kadrowy. Przykładowo, w sytuacjach konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego, pracownicy - z jednej strony muszą być sprawni fizycznie, z drugiej – mieć zdolności interpersonalne i dojrzałość zawodową, aby nie ulec prowokacjom w przypadkach agresywnych zachowań pacjentów bądź nie nadużyć ponad miarę swoich kompetencji. W składzie klasycznego zespołu terapeutycznego uznaje się obecność lekarza psychiatry, psychologa czy pielęgniarki, ale bardzo pożądane są także inne zawody jak: psychoterapeuta, w tym psychoterapeuta uzależnień, terapeuta środowiskowy, terapeuta zajęciowy, logopeda, pracownik socjalny, opiekun medyczny, salowy/sanitariusz. 

Stąd w ocenie OPZZ ważne byłoby, z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego ustalenie minimalnych norm kadrowych i kwalifikacyjnych personelu zatrudnionego w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dotyczących wszystkich pracowników. To także okazja do otwarcia dyskusji na potrzebę określenia norm kwalifikacyjnych i liczbowych personelu zatrudnionego w innych specjalnościach medycyny. 

(rg)