Sejm na posiedzeniu w dniu 7 lipca br. przyjął ustawę zwiększającą wysokość świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie do poziomu 800 złotych.

Kwota świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł i zostanie wypłacona pod koniec lutego 2024 r.  z wyrównaniem za styczeń. Wysokość świadczenia zmieni się z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Sejm odrzucił wszystkie zgłoszone poprawki, m.in przewidujące wypłatę świadczenia 800+ jeszcze w 2023 r., czy systemowej waloryzacji świadczenia o wysokość inflacji.

W opinii do projektu ustawy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywnie oceniło intencję rozwiązania zaproponowanego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą jest „dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie do obecnych potrzeb polskich rodzin” i podwyższenie tej kwoty do 800 zł miesięcznie.

OPZZ zwróciło uwagę na fakt, że od momentu wejścia w życie Programu „Rodzina 500 plus” tj. w dniu 1 kwietnia 2016 r., w konsekwencji niezwiększania przez 7 lat wysokości świadczenia wychowawczego jego wartość nabywcza istotnie zmalała – zwłaszcza podczas ostatniego roku wysokiej inflacji. Stąd nalażałoo zgodzić się, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie pilnej interwencji w celu dostosowania wysokości świadczenia do nowych realiów gospodarczych.

1) Pozytywnie oceniając intencję projektodawcy, zgłoszono natomiast zasadnicze zastrzeżenie odnośnie projektowanego rozwiązania, a dotyczące braku propozycji mechanizmu corocznej waloryzacji świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą.

Od czasu wejścia w życia Programu „Rodzina 500 plus” świadczenie to powinno być waloryzowane corocznie, np. w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Ustanawiając Program od 2016 roku ustawodawca nie zabezpieczył jakiegokolwiek mechanizmu waloryzacyjnego. Utrzymywanie takiego stanu oznacza de facto ponowne zamrożenie wysokości świadczenia i rodzi uzasadnioną obawę o to, że nie będzie ono podwyższane przez kolejne lata, a w konsekwencji wartość nabywcza świadczenia w tym czasie znów znacząco spadnie.

2)Dodatkowo, w związku z przedłożonym projektem OPZZ za niedopuszczalną uznało powtarzaną od lat przez stronę rządową retorykę uzasadniającą brak przeprowadzania częściej niż co trzy lata weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, a co się z tym wiąże – utrzymywanie zbyt niskiej wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rażąco niski poziom ustawowo regulowanych świadczeń obowiązujących w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych nie może być wciąż uzasadniany wprowadzeniem Programu „Rodzina 500 plus”.

OPZZ uważa, niezależnie od przedstawionego projektu nowelizacji ustawy, iż nadszedł czas na przegląd obowiązujących form wsparcia dla rodzin, w kierunku ich adekwatnego adresowania do potrzeb społecznych.

KD