Przygotowanie do Prezydencji Polski w UE w pierwszym półroczu 2025 r. w obszarze ochrony zdrowia było wiodącym tematem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  24 października. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania w tym obszarze.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Polska Prezydencja w UE przypada w I połowie 2025 r. i trwa 6 miesięcy (od początku stycznia do końca czerwca). Polska jako kraj będzie pierwszym państwem z trio razem z Danią i Cyprem, przejmując przewodnictwo od Węgier. Stąd członkowie Trójstronnego Zespołu przeprowadzili dyskusję na temat priorytetów w obszarze ochrony zdrowia w czasie polskiej prezydencji. W tym też okresie wiodąca rola naszego kraju zbiega się z przewodnictwem w Radzie Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Hasłem Prezydencji Polski w zakresie zdrowia będzie: ,,Budowanie nowoczesnych systemów ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w oparciu o dowody’’.

W jego ramach zostaną omówione 3 główne priorytety: 1) Cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, 2) Promowanie profilaktyki zdrowotnej, 3) Opieka zdrowotna w kontekście zmian demograficznych. Oprócz tego, w każdym z tych ogólnych obszarów zostanie położony akcent na konkretne działania. I tak, w ramach Priorytetu 1 będą to: rozwój usług transgranicznych w e-zdrowiu, farmakoterapia w opiece geriatrycznej oraz budowa systemu certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa wyrobów medycznych; w ramach Priorytetu 2 działania skupią się na profilaktyce chorób zakaźnych w kontekście transgranicznej wymiany danych oraz budowanie systemu zdrowia publicznego opartego na dowodach naukowych. Z kolei ostatni priorytet związany z demografią ma skupić się na farmakoterapii w opiece geriatrycznej oraz instytucjonalnej opiece nad osobami starszymi.

Choć czas przygotowań jest jeszcze długi, etap merytoryczny podejmowania tematów i rekomendacji jest właśnie teraz. Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zadeklarowała współpracę na każdym szczeblu tych przygotowań. Zgodnie uznano, że działania wymagają uszczegółowienia i uzupełnienia, choć wpisują się w kontekst potrzeb zdrowotnych omawianych na szczeblu europejskim. Dla OPZZ istotne byłoby uwzględnienie problematyki społecznych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, promocji zdrowia w miejscu pracy czy profilaktyki wobec starszych pracowników. Profilaktyka powinna być także wzmocniona w obszarze prewencji chorób cywilizacyjnych oraz działań wokół odbudowy zdrowia psychicznego pracowników. W priorytet demograficzny wpisują się z kolei postulaty OPZZ w zakresie wdrożenia systemowej polityki kształcenia personelu opiekuńczego i konieczności akcentowania działań wokół deficytu kadr medycznych w wielu zawodach i specjalnościach w całej Unii Europejskiej.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia współprowadzili: przewodniczący Andrzej Mądrala (Pracodawcy RP) oraz wiceminister zdrowia Piotr Bromber. OPZZ reprezentowali członkowie: Tomasz Dybek (OZZ Pracowników Fizjoterapii) i Maria Miklińska (Federacja ZZPOZ i PS) oraz ekspert OPZZ Renata Górna.