Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy w dniu 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie przepis uchylający wygaszający charakter emerytur pomostowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczyło od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w 2022 roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027.OPZZ pozytywnie ocenia realizację postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych, zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027. 

OPZZ będzie  zabiegać o dokończenie reformy emerytur pomostowych i dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. OPZZ zgłosiło następujące uwagi do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych:

  • wniosek o dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

OPZZ wnosi o rozszerzeniekatalogu prac w szczególnychwarunkach i o szczególnym charakterze, m.in. o prace wykonywane przez: Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (akceptacja wniosku ze strony Ministerstwa), Automatyków PKP, Dróżników Przejazdowych, Strażników Miejskich (Gminnych), Inspektorów Transportu Drogowego, Kuratorów Sądowych, Listonoszy, przeróbkarzy węgla, pracowników spalarni odpadów, pracownikach branży chemicznej i gumowej, tancerzy zawodowych (postulujemy obniżenie wieku uprawniającego do emerytury pomostowej do co najmniej 40 lat dla kobiet i co najmniej 45lat dla mężczyzn - dotychczas objęci ustawowym wiekiem 55 lat dla kobiet i 60dla mężczyzn), solistów wokalistów oraz muzyków grających na instrumentach dętych oraz muzyków grających na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych (postulujemy ustalenie wieku uprawniającego do emerytury pomostowej co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn - dotychczas grupa ta pozostawała bez prawa do emerytur pomostowych), a także artystów chóru. Powyższe grupy zwróciły się do nas z wnioskiem o rozpatrzenie ich wniosków o uwzględnienie w powyższych katalogach, ale prace nadal trwają, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również inne grupy złożyły tego typu wnioski – na pewno jeśli zostaną odpowiednio uargumentowane zostaną rozpatrzone. Ostateczną decyzję podejmuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • wniosek o rozważenie opracowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • wniosek o wprowadzenie do ustawy rekompensaty, która będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej.

KD