27 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125). W posiedzeniu ze strony OPZZ udział wzięli: Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ, Renata Górna - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ, Katarzyna Duda - specjalistka ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

Katarzyna Duda - specjalistka ds. polityki społecznej, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin negatywnie ocenił utrzymanie na 2024 rok obniżonej wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Utrzymywanie tak niskiej podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy, który służy przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków, nie jest zrozumiałe w kontekście rażąco niskiej wysokości zasiłków dla bezrobotnych, która wymaga podniesienia. Postulat OPZZ dotyczy przywrócenia składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym niepodwyższaniu obciążeń składkowych pracowników. Kwestia ta była przez Wiceprzewodniczącego OPZZ poruszana wielokrotnie podczas posiedzeń centralnej Rady Rynku Pracy, której był Przewodniczącym. 

Następnymi kwestiami poruszonymi przez Wiceprzewodniczącego OPZZ było nieujęcie w projektu budżetu państwa na 2024 rok wydatków na realizację renty wdowiej, mimo że w umowie koalicyjnej ugrupowań tworzących rząd zaplanowano poprawę sytuacji seniorów po śmierci małżonka oraz emerytur stażowych. Padło również pytanie o dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w sytuacji wysokiej inflacji w pierwszej połowie 2024 roku.

Przedstawiciele rządu poinformowali, że budżet państwa uwzględnia postulat dotyczących drugiej w roku waloryzacji rent i emerytur. Wyjaśniono ponadto, że w projekcie budżetu państwa na przyszły rok zabezpieczono wydatki na realizację programu tzw. babciowego zakładającego wsparcie finansowe dla rodzin w celu ułatwienia kobietom powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

W obszarze pomocy społecznej OPZZ złożyło wniosek o wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej np. miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, jak i w szczególności dla pracujących w domach pomocy społecznej. To grupa zawodowa której nie można pomijać w kontekście  podwyżek dla pracowników jednostek budżetowych, a dla której OPZZ od dłuższego czasu zabiega o systemowe rozwiązania płacowe. Zdecydowana większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej - w roku bieżącym zapewniono jedynie doraźny jednorazowy dodatek do wynagrodzeń pracowników DPS, będący efektem protestów i nacisków związkowych. OPZZ wskazał, że pieniądze na płace na przyszły rok mogłyby być zagwarantowane w budżetach wojewodów, zwłaszcza, że w roku 2024, zwłaszcza, że wojewodowe w obszarze pomocy społecznej mają zaplanowane środki w wysokości 4,8 mld zł. Otrzymaliśmy także deklarację aktywnego dialogu w tym obszarze od Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz–Bąk, między innymi  w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. W najbliższym czasie OPZZ złoży wniosek i wznowienie prac Zespołu, który powinien pilnie zająć się także pracownikami medycznymi zatrudnionymi w DPS-ach.

Jednym z tematów były ponadto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w części budżetowej Praca. OPZZ przedstawiło stanowisko w sprawie planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników w państwowych jednostkach budżetowych oraz generalnie, pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych w 2024 r. Przede wszystkim wskazaliśmy na konieczność wyższego wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku aniżeli zaplanowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 przyjętej w grudniu br. Wskazaliśmy, że płace w sferze budżetowej powinny wzrosnąć jeszcze w tym roku o co najmniej 20% a w kolejnym roku o co najmniej 24%. Biorąc pod uwagę wysoką inflację w ostatnich latach oraz dotychczasowe niekorzystne dla pracowników decyzje w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń, uznaliśmy ustalenie zmianę wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024 z 106,6% (wrzesień 2023 r.) na 120% (grudzień 2023 r.) za ważną odpowiedź na postulaty pracowników sfery budżetowej ale jednak niewystarczającą. Istnieją bowiem duże obawy, że dużą część nakładów na wzrost wynagrodzeń w 2024 r. przewidzianych w projekcie budżetu zostanie skonsumowany przez konieczność podniesienia płac pracowników do wysokości ustawowego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe zatrudnienie pracowników w sferze budżetowej. Konieczny jest zatem wyższy wzrost płac w sferze finansów publicznych, zgodny z postulatem OPZZ.

KD