BENEFICJENT: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

PARTNER STOWARZYSZONY:

 - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych “Puławy” S.A

ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardia (CGIL Lombardia) 

- Business Confederation Macedonia (BCM) 

- Bildungswerk der Sachsischent Wirtschaft (BSW) 

- General Workers' Union (GWU) 

- Ecorys (UK)

- Confederation of free trade unions of Macedonia (KSS) 

- Związek Pracodawców Dolnego Śląska (ZPDŚ)

ORGANIZACJE STOWARZYSZONE:

- ASITECO - Asociacion Industrial Tecnica y de Comercio 

- Federatia Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie (FSLCP) 

- The Maltese Italian Chamber of Commerce (MICC) 

- Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura,Constructii si Servicii din Romani (CONPIROM) 

- Riga Business Association (RBA) 

- Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) 

- National Federation of Chemical Workers CL Podkrep (NFCW CL Podkrepa)

CZAS TRWANIA: 20 miesięcy, 01/02/2018 – 01/10/2019

Facebook https://www.facebook.com/pg/Red-Teal-2723786669572...

Twitter https://twitter.com/BetweenTeal

strona www https://redandteal.eu/   

ZAKRES PROJEKTU:

W ramach 20-miesięcznego cyklu projektu zostanie przeprowadzonych wiele działań, w tym działania przygotowawcze, rozpowszechnianie, wdrażanie, działania następcze i sprawozdawczość. Projekt będzie skierowany do pracodawców i pracowników reprezentujących przemysł chemiczny (petrochemia, tworzywa sztuczne, farmaceutyki, nawozy, guma, farby itp.) i zajmie się problemem niedostatecznego zaangażowania pracowników w strategiczne procesy decyzyjne i zarządcze w przedsiębiorstwach, a także ich brak strategicznego podejścia do wdrożenia udanych mechanizmów zapewniających silne uczestnictwo pracowników. 

Projekt wzmocni ponadnarodową współpracę partnerów społecznych, mającą na celu opracowanie wspólnych modeli zarządzania opartych na najlepszych praktykach i mających na celu zwiększenie zakresu, w jakim pracownicy mogą korzystać z przysługujących im praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa.

GŁÓWNE CELE:

Głównym celem tego projektu jest rozwinięte zaangażowanie pracowników w decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach poprzez wzmocnione mechanizmy informacji, konsultacji i uczestnictwa w firmach chemicznych działających w 11 krajach.

Cele szczegółowe:

-umiejętna metodologia szkoleniowa i treści mające na celu poprawę wiedzy pracowników i pracodawców na temat opracowanych narzędzi zarządzania partycypacyjnego;

- strategiczny plan wdrożenia wyników projektu (modele partycypacyjnego zarządzania oraz dalsze lokalne i ponadnarodowe inicjatywy partnerów społecznych sektora chemicznego w zakresie zaangażowania pracowników;

- udoskonalona wiedza na temat skutecznych narzędzi poprawy zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji i modele zarządzania uczestniczącego;

- większa świadomość pracodawców i pracowników wiedzę na temat skutecznych sposobów korzystania z praw pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa oraz metod angażowania pracowników w procesy zarządzania;

- ściślejsza współpraca między partnerami społecznymi i ekspertami akademickimi;

- opracowanie kompleksowych procedur współpracy między pracodawcami i organami reprezentującymi pracowników w celu skutecznego zaangażowania pracowników w przewidywanie, zarządzanie i obsługę zmian zachodzących w przemyśle chemicznym.

EKSPERCI ZEWNĘTRZNI:

Projekt ten będzie obejmował wielu ekspertów z każdego z krajów partnerskich. Jedna grupa ekspertów krajowych będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy w fazie analitycznej projektu, sesjach roboczych sesji lokalnych i sesjach szkoleniowych, podczas gdy druga grupa ekspertów będzie odpowiedzialna tylko za przygotowanie treści szkoleniowych i zalecenia zawarte w kolejnej publikacji. Praca eksperckiej grupy roboczej będzie zarządzana przez starszego eksperta.

OCZEKIWANE REZULTATY:

- 11 raportów na poziomie krajowym prezentujących style zarządzania i modele organizacyjne w firmach reprezentujących przemysł chemiczny

- raport porównawczy przedstawiający różne style zarządzania i modele organizacyjne w przedsiębiorstwach reprezentujących przemysł chemiczny z 10 państw członkowskich UE i 1 kraju kandydującego

- podręcznik opisujący partycypacyjne modele zarządzania oparte na silnym zaangażowaniu pracowników w podejmowanie decyzji (co najmniej 2 modele alternatywne opracowane - 1 dla przedsiębiorstw wielonarodowych i 1 dla firm działających w jednym kraju

- zwiększona wiedza przedstawicieli związków zawodowych na poziomie przedsiębiorstwa, pracodawców i niezrzeszonych pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych z informowaniem, konsultacjami i uczestnictwem określonymi w dyrektywach UE

- pakiet otwartych zasobów edukacyjnych przygotowanych w 10 językach używanych w module szkolenia mieszanego i przesłanych online po ukończeniu programu szkolenia mieszanego

- świadomość pracowników i pracodawców na temat ich praw i obowiązków wynikających z prawa UE w zakresie informacji, konsultacji i uczestnictwa

- wzmocniona współpraca ponadnarodowa między przedstawicielami pracowników i pracodawców w kontekście kształtowania godnych warunków rozwoju autentycznego zaangażowania pracowników w proces decyzyjny w przedsiębiorstwach chemicznych

- przeniesienie dorobku prawnego UE do krajów kandydujących

- plan wykorzystania wyników projektu na poziomie UE, krajowym i na poziomie przedsiębiorstwa oraz dalsze inicjatywy partnerów społecznych reprezentujących sektor chemiczny w celu zwiększenia uczestnictwa pracowników

- umiejętność poinformowania pracowników i pracodawców o wynikach kontroli sprawności aktów prawnych UE w zakresie informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami oraz o sposobach ich praktycznego wykorzystania w kontekście poprawy zakresu praw pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa w obliczu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zmian gospodarczych i wyzwań współczesnego rynku pracy.

Kickoff Meeting Warsaw 26.06.2018

The first meeting which was scheduled in the project “Between red and teal – inclusive management models in chemical industry” took place in Warsaw, Poland.
Delegates representing numerous European organizations had the opportunity to gather and elaborate project goals, future activities as well as expected results.

Afterwards delegates had the opportunity to share and discuss “Strategy for improved worker participation in chemical industry and training modules aimed to increase the knowledge of workers and employers on the modern inclusive management methods”. Discussion was led by senior expert Joanna Szostak.

Study Visit 27.06.2018 – Azothy Pulawy

The following day after a successful kickoff meeting, according to the agenda of the project delegates were able to visit one of the most advanced chemical factories in Poland, Azothy Pulawy. The event was led by Joanna Szostak and  Tomasz OgrodnikParticipants had the opportunity to to recognize the current state of play in employee involvement in the leading Polish chemical plant as well as discuss and share their experience based on the analyses of their countries.

The Expert Working Session, Dresden June 2019

The 26th of June, toked place in Dresden the meeting of national experts working in the analytical phase of the project and responsible for delivering the local events in partner countries participating in the project.

The representatives coming to the heart of Saxony, used this face to face meeting opportunity to share between them the results of their country reports and the conclusions of local session delivered at national level.

Despite the different national experiences presented, the experts came to the joint conclusion that the training needs coincide in terms of topics and priorities. The common brainstorming and the further analysis of the ideas generated established the common training ground for the partners involved in the project.

In the second part of the workshop, the experts organized in working groups, have discussed and synthesize together the common structure for the training designed in the framework of the project.

A common blended-learning methodology have been approved as well as the topic structure that respond to all national training needs and ensure a high-quality learning process to the local participants, the direct beneficiaries of this training package.

The Expert Working Session has been also a good opportunity to strengthen the cooperation between the experts representing the project partners and to create new networking and channels for further development of their joint work in the European transnational context.

Zaangażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji na poziomie przedsiębiorstwa jest priorytetem na szczeblu unijnym od wielu lat. Europejskie ramy prawne określają poprzez dyrektywy przepisy, które mają zostać transponowane na szczeblu krajowym przez państwa członkowskie. Nawet jeśli procedury informacyjne i konsultacyjne stają się praktyką w przestrzeni UE, aktywne uczestnictwo pracowników nadal stoi przed wieloma wyzwaniami na poziomie przedsiębiorstwa ze względu na określone strategie biznesowe lub stosowane metody zarządzania.

Na stronie www projektu dostępny jest kurs internetowy, który jest pierwszym krokiem w programie nauczania typu komplementarnego (vel ‘hybrydowego’, vel ‘mieszanego’ – ang. “blended learning”) mającym na celu dostarczenie podstawowych pojęć i wiedzy umożliwiających rozwijanie tematów w lokalnej sesji twarzą w twarz.

Link do kursu: https://redandteal.eu/1-pl-witamy-na-kursie/ 

Konferencja zamykająca projekt 12.11.2019 w Skopje, Macedonia

W dniu 12 listopada w Skopje (Macedonia Północna) odbyła się konferencja kończąca projekt “Between red and teal – inclusive management models in chemical industry”. Na spotkaniu OPZZ reprezentowali Zygmunt Mierzejewski oraz Wojciech Kozak, natomiast MZZPZAP reprezentowały Joanna Szostak i Luiza Warszawska.

Podczas konferencji zaprezentowano raport końcowy i rezultaty projektu.

Zespół Funduszy Strukturalnych OPZZ