W dn. 5 - 7 marca 2019 r. (przyjazd 4 marca) w Brukseli / Belgia odbędzie się szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Strategie związków zawodowych w zakresie zwiększenia uzwiązkowienie i podwyżek płac.”.

Kontekst:

Płace i siła nabywcza są jednym z głównych problemów europejskich pracowników. Kryzys gospodarczy, polityka oszczędnościowa i reformy rynku pracy doprowadziły w ciągu ostatnich dziesięciu lat do obniżenia płac w Europie. W poszczególnych krajach występuje spadek udziału płac w produkcie krajowym brutto (PKB), nasilenie nierównomiernej dystrybucji płac, ale także ogromna rozbieżność płac pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Według Eurostatu co szósty pracownik w Unii Europejskiej otrzymuje jedynie niskie wynagrodzenie (tj. najwyżej dwie trzecie średniego krajowego wynagrodzenia godzinowego brutto). Ponieważ w niektórych krajach zakres negocjacji zbiorowych musiał się zmniejszyć, związki zawodowe mają trudności z wynegocjowaniem wyższych płac.

Cele szkolenia:

  • Analiza zmian płac w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz wpływu polityki oszczędnościowej i reform rynku pracy na negocjacje zbiorowe i płace w Europie;
  • Identyfikacja trudności i przeszkód napotykanych przez związki zawodowe (w tym ram instytucjonalnych/prawnych) w celu zwiększenia płac i poprawy warunków pracy poprzez układy zbiorowe;
  • Wymiana strategii związków zawodowych w celu podniesienia płac i polepszenia negocjacji zbiorowych;
  • Opracowanie propozycji wzmocnienia strategii związków zawodowych na poziomie krajowym i europejskim w celu zwiększenia płac i zasięgu rokowań zbiorowych.

Więcej informacji na temat szkolenia udzieli Kol. Dominika Pyzowska (pyzowska@opzz.org.pl).