Cel projektu

Aby wzmocnić wdrożenie i prawidłowe stosowanie dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy zmieniającej (UE) 2018/957, kluczowy jest lepszy dostęp do informacji o obowiązujących warunkach zatrudnienia w sposób przejrzysty i dostępny. Proponowany tutaj projekt będzie stosował podejście skupiające się na dwóch poziomach i skierowany do dwóch grup docelowych: (1) samych pracowników delegowanych głównie z sektorów opieki, metalu, budownictwa, rolnictwa i transportu (2) związków zawodowych i władz.

Działania

W ramach tego projektu prowadzone są centra informacyjne dla pracowników delegowanych w krajach wysyłających i przyjmujących. Doradcy pracujący w centrach informacyjnych udzielają porad pracownikom delegowanym, wymieniają informacje na temat praw i przepisów, organizują kontakty i pomagają w rozwiązywaniu problemów. W ramach projektu prowadzone są cztery Centra Informacyjne ze specjalistyczną wiedzą sektorową w głównych krajach wysyłających:

- Polska (OPZZ | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)

- Słowenia (ZSSS | Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych w Słowenii)

- Węgry (VASAS | Węgierska Federacja Metalowców)

- Rumunia (BNS | Narodowy Blok Związków Zawodowych)

oraz jedno centrum informacyjne w krajach przyjmujących

- Austria (ÖGB| Austriacka Federacja Związków Zawodowych

Wszystkie centra informacyjne współpracują z centrami doradczymi Faire Mobilität w Niemczech

- Niemcy (partner stowarzyszony DGB Faire Mobilität struktura doradztwa)

DGB Bildungswerk (Instytut Szkoleniowy DGB) będzie koordynować transnarodową sieć branżową.

Ponadto przeprowadzimy następujące działania towarzyszące:

- Warsztaty ponadnarodowe

- Wymiana wiedzy doradców w celu zapewnienia wysoko wykwalifikowanego doradztwa

- Warsztaty ewaluacyjne

- Wydarzenia informacyjne na żywo w konkretnych branżach dla pracowników delegowanych w mediach społecznościowych

- Sesje informacyjne dla pracowników z Węgier i Austrii na temat pracy delegowanej

- Opis typowych przypadków

- Sesja parlamentarna w Brukseli w celu przekazania zdobytej wiedzy posłom

- Międzynarodowa konferencja z Fundacją Friedricha Eberta (FES) na temat pracowników delegowanych

- Informacje mające na celu podniesienie świadomości: Działania w mediach społecznościowych i strona internetowa w celu dzielenia się zdobytą wiedzą ze związkami zawodowymi i władzami

W Centrum Informacyjnym OPZZ pracuje Magdalena Kossakowska, radca prawny.

Udziela porad pod adresami mailowymi:

opieka@opzzz.org.pl oraz kossakowska@opzz.org.pl i pod numerem tel. 572 426 493