Full name of the project: V4 and EaP Platform Promoting Minority Rights at Workplaces and in Communities

No. of agreement: 21650058

Duration of the project: 15/03/2017 – 04/05/2018

Beneficiary of the project:  OPZZ

Partners:

- Georgian Trade Union Confederation

- Association for Western Values

- Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) “Viitorul”

- Forum for the Co-operation of Trade Unions

- The Czech and Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

- Society Development Institute

Project websitehttp://v4eap.net/ 

Activities already done in the project:

- Kick-off meeting in Warsaw, Poland 07.04.2017

- National workshop in Warsaw (Poland) ; 18-19.10.2017

- National Workshop In Tbilisi (Georgia) 24-25.10.2017

- National Workshop in Budapest (Hungary) 30.10.2017

- National Workshop in Chisinau (Moldova) ; 31.10-01.11.2017

- National Workshop in Bojnice (Slovakia) ; 05.12.2017

- International Seminar in Tbilisi (Georgia) ; 11-12.12.2017

-Awareness raising events in Chisinau, Moldova 05-06-07/03/2018

-Awareness raising events in Tbilisi, Georgia 10-16-20/03/2018

- Final Conference in Budapest, Hungary 16-17.04.2018

OPIS - WERSJA POLSKA

Projekt finansowany jest z Funduszu "Visegrad dla Partnerstwa Wschodniego" grant współfinansowany przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.


Podstawowym celem wsparcia jest promowanie demokratyzacji i wzmacnianie roli społeczeństwa obywatelskiego w ramach Partnerstwa Wschodniego (PW) zgodne z dążeniami polityki Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

Nasz projekt tematycznie skupia się na sekcji numer 4, która jest poświęcona rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności wspieraniu praw człowieka i mniejszości etnicznych w miejscu pracy.
 
Dlatego głównym celem projektu jest stworzenie ponadnarodowej platformy partnerskiej propagującej prawa grup defaworyzowanych i mniejszości etnicznych w miejscu pracy, który ma zostać osiągnięty poprzez bliższą współpracę z partnerami projektu z V4 i krajów PW;  poprawę sytuacji praw pracowniczych mniejszości, rozwijanie tolerancji wśród lokalnych społeczności poprzez wspieranie ochrony praw człowieka i wartości demokratycznych, dzielenie się dobrymi praktykami – jak radzić sobie z prawami pracowników wywodzących się z mniejszości etnicznych w miejscu pracy.
 
W trakcie działań projektu, zamierzamy zrealizować następujące cele szczegółowe:
·         Stworzenie silnej sieci współpracy organizacji wsparcia - organizacje pozarządowe i związki zawodowe w celu lepszej ochrony praw mniejszości etnicznych w miejscu pracy i promowania tolerancji wobec nich;
·         Dzielenie się pomiędzy V4 pozytywnymi przykładami oraz know-how na temat poszanowania praw człowieka i dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
·         Promowanie aktywizmu obywatelskiego poprzez wzmacnianie pozycji organizacji wsparcia i zaangażowania pracowników na tle etnicznym w zwalczaniu wszelkich form naruszania praw człowieka w miejscu pracy (molestowanie, zastraszanie, mowy nienawiści, cyber bullying, itd.). Zwiększenie dialogu społecznego między zainteresowanymi stronami: organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi,  diasporami oraz organizacjami mniejszości, społeczeństwem obywatelskim, samorządami, instytucjami publicznymi, itd.
 

Harmonogram projektu
Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy z następującymi podziałami fazowymi:
 

Faza przygotowawcza - 15/03/2017- 15/04/2017
Faza główna - 15/04/2017- 17/10/2017
Pierwsza faza ewaluacji - 17/10/2017- 15/11/2017
Faza podnoszenie poziomu świadomości - 15/11/2017 - 15/02/2018
Końcowa faza oceny - 15/02/2018 - 15/03/2018
 
Aby wypełniać cele projektu stworzyliśmy partnerstwo siedmiu organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich i PW: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Gruzja i Mołdawia.
 

Informacje o partnerach projektu:
 

1.      Gruzińska Konfederacja Związków Zawodowych - GTUC

Gruzińska Konfederacja Związków Zawodowych jest największą, jedyną  Konfederacją Związkową w Gruzji, która liczy 235 824 członków i 4668 organizacji członkowskich, 22 profesjonalnych związków. Związki autonomicznych republik Adżarii i Abchazji, Regionalne Centrum Związkowe Tskhinvali, są członkami GTUC. Gruzińska Konfederacja Związków Zawodowych jest organizacją apolityczną, która chroni prawa pracowników.
 
Adres:
VazhaPshavela AVE. 43,
0177 Tbilisi, Georgia
E-mail: info@gtuc.ge
Tel: +995 322 24 24 49
Website: http://www.gtuc.ge/
 
2.    Towarzystwo Zachodnich Wartości

Towarzystwo zachodnich wartości (AWV) to pozarządowa organizacja założona i prowadzona przez młodych naukowców i gruzińskich prawników, w 2015 r. AWV reprezentuje bezstronną i niezależną organizację edukacyjną, która odgrywa rolę katalizatora w transformacji Gruzinów w kierunku liberalnym i zachodnich wartości, poszanowania praw człowieka i praworządności.
Projekty prowadzone przez organizację dotyczą osób mających wpływ na opinię publiczną i instytucji edukacyjnych. AWV zachęca do samodzielnego myślenia, debaty i badania, a także pobudza inne socjopolityczne inicjatywy wśród młodych ludzi i grup narażonych na wykluczenie.

Adres: Rustavi highway 14, 0165, Tbilisi, Georgia
E-mail: Info@awv.ge
Phone: +995557197119
Fax: +995322829420
Website: www.awv.ge
 
3.    Instytut Rozwoju Inicjatyw Społecznych i (IDIS) "Viitorul"

IDIS –"Viitorul" jest organizacją badawczą, edukacyjną i prowadzącą działania informacyjne, która działa aktywnie w dziedzinie analizy ekonomicznej, zarządzania i prawa, strategii i nauki organizacyjnej. IDIS jest również wspólną platformą, która łączy młodych intelektualistów, sprzyjających transformacji w kierunku wolnego rynku i społeczeństwa otwartego. Instytut zainwestował wiele wysiłku w przyczynianie się do rozwoju nowych opcji politycznych, tworząc dialog polityczny i międzysektorową komunikację. Podejmuje badania i monitorowanie wybranych zagadnień społeczeństwa, publikowanie wydawnictw, organizuje konferencje ogólno-krajowe, regionalne i tematyczne w różnych kwestiach związanych z transformacją gospodarczą, polityką liberalizacji, umowami o wolnym handlu, konfliktami i zasadami prawnymi instytucji.
 
Adres:
10/1 IacobHincustreet,
MD-2005 Chisinau, Moldova
E-mail: office@vitorul.org
Phone: +373 22 21 09 32, +373 22 22 18 44
Fax:+373 22 24 57 14
Website: http://viitorul.org/
 
4.    Forum Współpracy Związków Zawodowych

Węgierskie Forum Współpracy Związków Zawodowych (SZEF) liczy 70 000 członków. Organizacja posiada doświadczenie w działaniach informacyjnych wpływających na przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości etnicznych w miejscu pracy. Doświadczenie SZEF jest cenną pomocą w realizacji misji projektu na poziomie regionalnym.
 
Adres:
Városligeti fasor 10,
1068, Budapest, Hungary
E-mail: szef@szef.hu
Phone: +3614131615
Fax: +3614131615
Website: www.szef.hu
 
5.    Czeska i Morawska Konfederacja Związków Zawodowych (CMKOS)

CMKOS to największa konfederacja w Czechach która zajmuje się rozwiązywaniem problemów pracowników w miejscach pracy i służy społeczeństwu, kieruje swoje działania do szerokiej grupy docelowej. Posiada duże doświadczenie w zakresie dialogu społecznego i komunikacji z różnymi podmiotami i dąży do poszanowania uznanych międzynarodowo praw człowieka i praw pracowniczych.
 
Adres:
W. Churchilla 2, Prague, 130 00, Czech Republic
E-mail: cmkos@cmkos.cz
Phone: +420234462138
Fax: +420234462138
Website: www.cmkos.cz
 
6.    Stowarzyszenie Instytut Rozwoju

SDI realizuje projekty w dziedzinie praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji, posiada solidną wiedzą fachową i zdolności do realizacji projektów z długoterminowymi celami. Jako organizacja współpracuje z grupami najbardziej narażonymi na wykluczenie, promuje współpracę i kulturę tolerancji. Posiada również doświadczenie w zakresie tworzenia sieci  transferu know-how.
 
Adres:
Dr. Kautza 15, Svaty Jur, 900 21 , Slovakia
E-mail: sdisk@sdisk.eu
Phone: +42190713587
Fax: +42190713587
Website: www.sdisk.eu

http://visegradfund.org/home/

NATIONAL WORKSHOP IN TBILISI, GEORGIA 24-25.10.2017

NATIONAL WORKSHOP IN BUDAPEST, HUNGARY 30.10.2017

NATIONAL WORKSHOP IN CHISINAU (MOLDOVA) 31.10-01.11.2017  

INTERNATIONAL SEMINAR IN TBILISI, GEORGIA 11-12.12.2017

AWARENESS RAISING EVENTS IN TBILISI, GEORGIA 10-16-20/03/2018

FINAL CONFERENCE IN BUDAPEST, HUNGARY 16-17.04.2018