Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Migright – improving social dialogue for decent work of migrants and refugees in poland

Głównym celem projektu MIGRIGHT: Poprawa dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce (MIGRIGHT: Improving social dialogue for a decent work of migrants and refugees in Poland), realizowanego ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”, jest zwiększenie zdolności partnerów społecznych do uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznych w Polsce, poprzez transfer najlepszych praktyk i szkolenia w zakresie wspierania praw pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnienie godnych warunków pracy tej grupie pracowników.Szczegółowe cele projektu to:
  • Cel 1: Poprawa dialogu społecznego i współpracy poprzez zwiększenie profesjonalizacji dialogu społecznego w obszarze migracji i stosunków pracy poprzez lepsze przygotowanie jego uczestników i oparcie dialogu na faktach (tworzenie polityki opartej na dowodach – evidence-based policy making).
  • Cel 2: Uwrażliwienie uczestników dialogu społecznego w zakresie polityki migracyjnej i polityki zatrudnienia w Polsce poprzez opracowanie zestawu wytycznych i zaleceń dotyczących współpracy między uczestnikami dialogu, które wspierałyby przyjazne środowisko dialogu w celu omawiania praw pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnienie godnych warunków pracy dla tej grupy pracowników.
  • Cel 3: Upowszechnianie wiedzy na temat działań partnerów dialogu społecznego w Polsce i Norwegii w zakresie wspierania praw pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnienia godnych warunków pracy tej grupie pracowników poprzez organizację konferencji z udziałem partnerów dialogu społecznego z Polski i Norwegii.

Projekt pomoże promować ideę godnej pracy (Decent Work) i skupi się przede wszystkim na kwestii praw pracowniczych oraz równości szans i równiego traktowania pracowników migrujących i uchodźców. Uwzględnione zostaną również praktyki działania prywatnych agencji pośrednictwa pracy i innych osób rekrutujących pracowników, które mogą wykorzystywać na rynku pracy pracowników o niskich kwalifikacjach oraz tych którzy rozpaczliwie poszukują pracy (promowanie odpowiedzialnych praktyk zatrudniania wśród organizacji pracodawców).
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest partnerem projektu. Liderem projektu jest Federacja Przedsiębiorców Polskich (http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/), a pozostałymi partnerami: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE: https://www.case-research.eu/pl) oraz Konfederacja Przedsiębiorczości Norweskiej (Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO: https://www.nho.no/). 


MIGRIGHT 2: High-quality social dialogue for decent working conditions and facilitated access to employment for Ukrainian refugees

Okres realizacji: I 2023 – XII 2023

Projekt MIGRIGHT 2 przyczyni się do osiągnięcia następującego rezultatu w Zaproszeniu do składania wniosków projektowych: rezultat 1 "Poprawa dialogu społecznego i współpracy". Głównym celem projektu jest odniesienie się do polskich konsekwencji związanych z rynkiem pracy, wynikających z napływu milionów Ukraińców w wyniku trwającej wojny między Rosją a Ukrainą.
Cele szczegółowe projektu to:
- Cel 1: Zwiększenie zdolności polskich partnerów społecznych do regulowania, jak również zagwarantowania standardów godnej pracy do, polityki migracyjnej i pracy w kontekście napływu milionów uchodźców.
- Cel 2: Zwiększenie szans ukraińskich pracowników migrujących i uchodźców na znalezienie godnych warunków pracy.
- Cel 3: Stworzenie korzystnych warunków dla dialogu społecznego na poziomie regionalnym oraz w zakresie integracji migrantów i uchodźców.

Partnerzy:

  • Federacja Przedsiębiorców Polskich
  • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Norwegian Labour Inspection Authority (NLI)