Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

08 kwietnia 2024

Kryzys w Poczcie Polskiej S.A.: OPZZ zwraca się do RDS o pilne działanie!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zwróciło się do Rady Dialogu Społecznego (RDS) z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w celu omówienia aktualnych problemów i wyzwań, przed którymi stoi Poczta Polska S.A. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej W piśmie do RDS Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ przypomniała, że sytuacja finansowa Poczty Polskiej S.A. od dłuższego czasu budzi zaniepokojenie OPZZ. Wielokrotnie alarmowaliśmy stronę rządową o problemach w tej spółce, zgłaszając konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania trudności, z którymi boryka się Poczta Polska S.A. Wniosek OPZZ do RDS został skierowany na prośbę Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej – organizacji członkowskiej OPZZ, która alarmuje, że planowane zmniejszenie zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. będzie znacznie wyższe aniżeli przewiduje „Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych dla Poczty Polskiej S.A. na 2024 rok” tj. 5024,18 etatów średniorocznie, co w rzeczywistości oznacza nawet 10 000 pracowników. Dodać należy, że na koniec 2023 r. w PP S.A. pracowało około 63 000 pracowników. Najważniejszym priorytetem obecnie jest wypłata spółce rekompensaty za straty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pocztę Polską S.A. usług powszechnych. Dodatkowo, nadal nieuregulowana pozostaje sprawa niskich płac. Od wielu lat, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, następuje drastyczne spłaszczenie wynagrodzeń. Aktualnie, 50 000 osób (co stanowi 80 proc. ogółu pracowników) otrzymuje na umowie o pracę stawkę zasadniczą w wysokości 4023 zł brutto, do której doliczana jest premia, aby uzyskać kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (4 242 zł). Jeżeli pracownik nie osiąga premii to zostaje mu wypłacony dodatek wyrównawczy. Z powodu bardzo złego wyniku finansowego Poczty Polskiej S.A. na koniec 2023 r., spółka wstrzymała zatrudnienie, co doprowadziło do powstania ogromnych braków etatowych. Sytuacja ta wywołała zapaść organizacyjną i procesową w firmie, co z kolei wywołało szereg problemów operacyjnych. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej wysokości płacy minimalnej spowodowało poważne konsekwencje dla pracowników i funkcjonowania firmy. W rezultacie pojawiła się duża liczba nieobsadzonych wakatów, co spowodowało dodatkowe obciążenie pracą obecnie zatrudnionych. Pocztowcy zostali zmuszeni do pracy na kilku rejonach jednocześnie, aby zastąpić niezatrudnionych, chorych i przebywających na urlopach. Sytuacja ta obrazuje, że istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemów finansowych i organizacyjnych w Poczcie Polskiej S.A., aby zapewnić stabilność oraz efektywne funkcjonowanie firmy.

Czytaj więcej