W Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu 15 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel podziękował kierownictwu za przeprowadzenie tak ważnego konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydatury Społecznych Inspektorów Pracy zgłaszały do konkursu organizacje związkowe.

Rada OPZZ Woj. Opolskiego

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała: I miejsce -Dariuszowi Góreckiemu (OPZZ) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach, II miejsce - Piotrowi Pawlakowi (Forum) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach oraz III miejsce -  Andrzejowi Śliwickiemu (Forum) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach.

- Praca Społecznych Inspektorów Pracy w zakładach pracy jest bezcenna - powiedział podczas obrad komisji konkursowej przewodniczący Wojciech Rajchel. 

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Rada OPZZ Województwa Opolskiego zaplanowała w tym roku aż 4 moduły szkoleniowe z zakresu społecznej inspekcji pracy. Pierwsze szkolenie odbyło się 1 czerwca br. w Prudniku. Wzięło w nim udział ok. 40 osób. Prowadzili je inspektorzy: Anna Wacławik oraz Mirosław Marszałek. Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Opolskiego przekazał prowadzącym szkolenie wyrazy uznania.