Pod koniec 2022 i na początku 2023 roku większość zakładowych organizacji związkowych rozpoczyna negocjacje płac z pracodawcami.  To czas intensywnej pracy związkowych zespołów negocjacyjnych ,na której efekty oczekują związkowcy oraz pozostali pracownicy nienależący do żadnej organizacji związkowej. W tym roku z powodu wysokiej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania obserwuje się większe zainteresowanie przebiegiem rozmów i końcowych porozumień dotyczących podwyżek wynagrodzeń.   

Poniżej prezentujemy Porozumienia o wzroście wynagrodzeń na rok 2023, które są efektem wytężonej pracy naszych Koleżanek i Kolegów z Zakładowych Organizacji Związkowych: 

  1. WSK PZL Świdnik S.A. - w dniu 11 stycznia zostało zawarte porozumienie obejmujące następujące elementy : od 1 stycznia 490 zł. wzrost stawek osobistego dla każdego zatrudnionego, od 1 lipca 4,00 %  wzrost stawek osobistego wg. stawki na dzień 30.06.2023,  jednorazowa nagroda w kwocie 2 000 zł. - wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń, zwiększenie o 90 zł. / miesięcznej premii asortymentowej od 1.01.2023r. Łączne skutki porozumienia przykładają się na wzrost średniego wynagrodzenia w kwocie  915,30 zł. - co stanowi 15,78 % wzrost miesięcznej pensji przy średniorocznej inflacji za rok ubiegły wg. GUS - 14,50 %.
  2. FCA Poland S.A. Tychy/Bielsko-Biała - zgodnie z porozumieniem zawartym w roku ubiegłym z dniem 1 stycznia 2023 nastąpił 6,00 % wzrost płacy teoretycznej z uwzględnieniem wypłacanych corocznie premii urlopowej i świątecznej - co przekłada się na ok. 390 zł.
  3. Śrubena Żywiec - od 1 stycznia 2023 - 11 % wzrost stawek osobistego wynagrodzenia z podziałem na 8 % granatowe i 3 % uzależnione od indywidulanej absencji chorobowej.

W ubiegłym roku IG Metall zawarł dwuletnie porozumienie taryfowe na lata 2023 - 2024  dla pracowników zatrudnionych w przemyśle metalowym i elektrycznym, które gwarantuje:

  • wypłatę premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2023, wzrost  wynagrodzeń o 5,20 % od 1 czerwca 2023
  • wypłatę kolejnej premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2024, oraz wzrost  wynagrodzeń o 3,30 % od 1 maja 2024

Więcej informacji: IG Metall - lin do informacji o podwyżkach w innych sektorach gospodarki