W siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ i przewodniczącego Rady Rynku Pracy Sebastian Koćwin oraz Marek Kupiec, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. 

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia

Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, a następnie wręczenia powołań dla nowych członków RRP. Porządek obrad obejmował ponadto omówienie sytuacji uchodźców z Ukrainy. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawili dane dotyczące Ukraińców przebywających w Polsce. Poinformowali, że pracodawcy zatrudnili 185 tys. obywateli Ukrainy (niemal 135 tys. to kobiety) w ramach uproszczonej procedury obowiązującej od połowy marca br. Procedura ta funkcjonuje na podstawie rządowej specustawy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. Omówili także inne działania resortu na rzecz uchodźców i przedstawili informacje na temat stanu prac nad ustawą dotyczącą umów zawieranych elektronicznie, ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawą o aktywności zawodowej i ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Ministerstwo przedstawiło negatywne stanowisko w odniesieniu do postulatu czasowego umożliwienia agencjom pracy tymczasowej wydłużania okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych (dla jednego pracodawcy użytkownika) powyżej 18 miesięcy w branży transportowej i budowlanej.

W związku z tym, że Rada Dialogu Społecznego pracuje nad nowelizacją ustawy regulującej jej działanie, podczas posiedzenia debatowano nad zwiększeniem udziału partnerów społecznych w zarządzeniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ten postulat to także jeden z priorytetów programowych OPZZ. 

Na zakończenie zaprezentowano dwa stanowiska dotyczące kształcenia ustawicznego: stanowisko w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym oraz stanowisko w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacji pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.