Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

16 listopada 2023

Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika

17 listopada - 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw - wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Co się zmienia? Dodatkowy monitor dla pracownika pracującego na laptopie Już w najbliższy piątek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Pracownik pracujący na laptopie będzie mieć prawo domagać się od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Może więc zwiększyć komfort pracy, podpinając swojego laptopa do monitora. Takie ułatwienie dotyczy także pracowników pracujących zdalnie - w taki sam sposób będzie można dostosować stanowisko pracy w domu.  Z nowelizacji załącznika do rozporządzenia wynika jednak, że w przypadku stosowania urządzeń przenośnych na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, powinno być ono wyposażone w: stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Co to oznacza w praktyce? Pracownik korzystający z laptopa nie może więc zmusić swojego pracodawcy do zapewnienia mu dodatkowego monitora stacjonarnego. Pracodawca może  dostosować stanowisko pracy na dwa sposoby i wybrać mniej kosztowne rozwiązanie w postaci podstawki. Co więcej, takie doposażenie stanowiska pracy w praktyce umożliwiłoby pracownikowi tanio odkupić od pracodawcy monitor, na przykład po kilku latach użytkowania. Szkła kontaktowe dla pracownika: możliwa refundacja Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nie tylko refundację okularów, ale także szkieł kontaktowych  - jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebę noszenia ich w trakcie pracy przed monitorem. Obecnie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zwrot kosztu zakupu okularów, jeżeli podczas badania lekarz medycyny pracy zaświadczy konieczność pracy w okularach. po nowelizacji refundacją zostaną objęte również soczewki kontaktowe. Co ważne, refundacja zarówno ich, jak i okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przed komputerem co najmniej przez cztery godziny dziennie.(JZ)

Czytaj więcej

03 czerwca 2022

Czerwcowe posiedzenie Rady Rynku Pracy

W siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ i przewodniczącego Rady Rynku Pracy Sebastian Koćwin oraz Marek Kupiec, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego.  Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, a następnie wręczenia powołań dla nowych członków RRP. Porządek obrad obejmował ponadto omówienie sytuacji uchodźców z Ukrainy. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawili dane dotyczące Ukraińców przebywających w Polsce. Poinformowali, że pracodawcy zatrudnili 185 tys. obywateli Ukrainy (niemal 135 tys. to kobiety) w ramach uproszczonej procedury obowiązującej od połowy marca br. Procedura ta funkcjonuje na podstawie rządowej specustawy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. Omówili także inne działania resortu na rzecz uchodźców i przedstawili informacje na temat stanu prac nad ustawą dotyczącą umów zawieranych elektronicznie, ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawą o aktywności zawodowej i ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Ministerstwo przedstawiło negatywne stanowisko w odniesieniu do postulatu czasowego umożliwienia agencjom pracy tymczasowej wydłużania okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych (dla jednego pracodawcy użytkownika) powyżej 18 miesięcy w branży transportowej i budowlanej. W związku z tym, że Rada Dialogu Społecznego pracuje nad nowelizacją ustawy regulującej jej działanie, podczas posiedzenia debatowano nad zwiększeniem udziału partnerów społecznych w zarządzeniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ten postulat to także jeden z priorytetów programowych OPZZ.  Na zakończenie zaprezentowano dwa stanowiska dotyczące kształcenia ustawicznego: stanowisko w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym oraz stanowisko w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacji pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Czytaj więcej