Omówienie współpracy organizacji związkowych OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy oraz analiza Sprawozdania GIP z działalności inspekcji pracy za 2021 rok były głównymi tematami podjętymi podczas posiedzenia Komisji Ochrony Pracy w siedzibie OPZZ 15 września br. Przewodniczył mu przewodniczący komisji Grzegorz Pawlak, inspektor pracy w OIP w Warszawie.

W obradach komisji brali udział członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, którzy poinformowali o naszych bieżących związkowych działaniach, jak i aktywności OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Zwrócili szczególnie uwagę na bieżącą działalność OPZZ w szczególności w zakresie: polityki płacowej i energetycznej, przygotowań do X Kongresu OPZZ, akcji i inicjatyw dotyczących problematyki emerytalnej (emerytury stażowe, pomostowe), sytuacji na rynku pracy.

Podczas spotkania omówiliśmy i wymieniliśmy poglądy na temat praktycznej współpracy organizacji związkowych i społecznych inspektorów pracy działających w strukturach OPZZ.

W zdecydowanej większości opinii współdziałanie z organami inspekcji pracy oceniane jest pozytywnie, zarówno na szczeblu branżowym, jak i regionalnym. W zakładach pracy istotnym dla związków zawodowych i SIP jest przebieg czynności kontrolnych, sposób i zakres przeprowadzenia kontroli oraz postępowanie pokontrolne. Większość członków komisji zgłaszała uwagi do naruszeń jednego
z ustawowych obowiązków inspektorów pracy, jakim jest informowanie o wynikach kontroli i podjętych decyzjach. Dyskutowaliśmy także o udziale i ustawowych uprawnieniach organizacji związkowych i społecznych inspektorów pracy w czynnościach kontrolnych w zakładach pracy oraz o potrzebie stałych systematycznych szkoleń w tym obszarze. Omówiono również stan warunków pracy w zakładach pracy i branżach, wskazując na konieczność stałego wzmacniania społecznej inspekcji pracy.

Posiedzenie Komisji Ochrony Pracy było ostatnim spotkaniem tego gremium w obecnej kadencji.

W ciągu 4 lat działalności komisji spotkaliśmy się 11 razy, w tym zdalnie w czasie największych obostrzeń pandemicznych. Wśród członków komisji reprezentujących wszystkie branże organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ, są laureaci nagród i wyróżnień ogólnopolskiego konkursu ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Renata Górna, OPZZ