Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

17 listopada 2023

OPZZ interweniuje ws. stanowisk z wieloma monitorami ekranowymi

17 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). W ocenie OPZZ wciąż wiele stanowisk pracy pozostanie poza nawiasem regulacji ustawowych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem regulacji zmienia się wiele przepisów obowiązujących od ponad 20 lat m.in. rozumienie stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, zapewnienie pracownikowi oprócz okularów także szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zmiana definicji systemu komputerowego, uwzględnienie systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy. O zmianach pisaliśmy więcej TUTAJ - Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika Pomimo wielu zasadnych zmian dostosowujących prawo do aktualnych warunków pracy wykonywanych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem monitorów ekranowych, jako związkowcy z OPZZ ubolewamy, że przepisy odnośnie pracy na stanowiskach z wieloma monitorami  ekranowymi wciąż pozostają poza regulacjami prawnymi. W trakcie konsultacji społecznych organizacje branżowe OPZZ zwracały uwagę na ten problem - obecny zwłaszcza w branżach z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, transporcie, centrach sterowania ruchem kolejowym itp. Niestety, przepisy znowelizowanego rozporządzenia niestety, nie zauważyły tych stanowisk. Nadal będziemy postulować zmiany prawne regulujące pracę na stanowiskach pracy z wieloma monitorami, zwracając się w najbliższym czasie do właściwego resortu. Pomimo wciąż braku regulacji prawnych w tym obszarze, OPZZ zwróciło się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi o rozwiązania oparte na badaniach naukowych i dotychczasowej praktyce prowadzonej przez obie jednostki, by wesprzeć pracowników zarówno w perspektywie krótkofalowej – proponując już gotowe rozwiązania, jak i długofalowej – kontynuując badania odnośnie ergonomii pracy na tych stanowiskach. Istotne obecnie dla organizacji związkowych OPZZ są m.in.: dobre praktyki i wytyczne dla pracodawców odnośnie rozpowszechnienia do stosowania przez pracodawców narzędzia pomiarowego, jakim jest okulograf stosowany do oceny obciążenia (zmęczenia) narządu wzroku pracownika, badania naukowe w zakresie maksymalnej liczby monitorów ekranowych różnego przeznaczenia, które mogą być przypisane pojedynczemu pracownikowi do obsługi, obserwacji czy też nadzoru, uznawanie przez pracodawców prawa pracownika do uzyskania okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy z wieloma monitorami, badania naukowe w zakresie uwarunkowań medycznych i sprawności psychofizycznej pracownika oraz możliwych konsekwencji wynikających z nadmiernego obciążenia ludzkiej percepcji, na stanowiskach pracy z wieloma monitorami ekranowymi. Załączniki:Pismo OPZZ do Dyrektora CIOPPismo OPZZ do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy

Czytaj więcej

16 listopada 2023

Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika

17 listopada - 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw - wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Co się zmienia? Dodatkowy monitor dla pracownika pracującego na laptopie Już w najbliższy piątek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Pracownik pracujący na laptopie będzie mieć prawo domagać się od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Może więc zwiększyć komfort pracy, podpinając swojego laptopa do monitora. Takie ułatwienie dotyczy także pracowników pracujących zdalnie - w taki sam sposób będzie można dostosować stanowisko pracy w domu.  Z nowelizacji załącznika do rozporządzenia wynika jednak, że w przypadku stosowania urządzeń przenośnych na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, powinno być ono wyposażone w: stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Co to oznacza w praktyce? Pracownik korzystający z laptopa nie może więc zmusić swojego pracodawcy do zapewnienia mu dodatkowego monitora stacjonarnego. Pracodawca może  dostosować stanowisko pracy na dwa sposoby i wybrać mniej kosztowne rozwiązanie w postaci podstawki. Co więcej, takie doposażenie stanowiska pracy w praktyce umożliwiłoby pracownikowi tanio odkupić od pracodawcy monitor, na przykład po kilku latach użytkowania. Szkła kontaktowe dla pracownika: możliwa refundacja Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nie tylko refundację okularów, ale także szkieł kontaktowych  - jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebę noszenia ich w trakcie pracy przed monitorem. Obecnie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zwrot kosztu zakupu okularów, jeżeli podczas badania lekarz medycyny pracy zaświadczy konieczność pracy w okularach. po nowelizacji refundacją zostaną objęte również soczewki kontaktowe. Co ważne, refundacja zarówno ich, jak i okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przed komputerem co najmniej przez cztery godziny dziennie.(JZ)

Czytaj więcej

14 listopada 2023

Kultura bezpieczeństwa (psychicznego) w oświacie

Zagrożenia zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych - to temat omawiany w gronie związkowców, nauczycieli i inspektorów pracy konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Kim jest młodzież z pokolenia Z i jak dotrzeć do dzieci oraz młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych z trudną, a często postrzeganą jako nudną, problematyką bezpieczeństwa pracy oraz jak ją promować i rozpowszechniać? To główne zagadnienia debaty z udziałem dużej reprezentacji związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego oraz nauczycieli, ekspertów BHP i psychologów.  Dyskusja koncentrowała się wokół nauczania podstaw prawa pracy i bezpieczeństwa pracy w celu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Od 2006 roku pomocnym i praktycznym narzędziem stanowiącym podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest program „Kultura bezpieczeństwa” opracowany Centralny Instytut Ochrony Pracy.  Choć każdego roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów uczestniczy w zajęciach poświęconych podstawom najważniejszych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż jest to zaledwie 10 proc. szkół uczestniczących w programie. Stąd ważne jest rozpowszechnianie nauczania o bezpieczeństwie i ergonomii pracy na wszystkich poziomach edukacji, zwłaszcza, że odpowiednie zawodowe przygotowanie młodych pracowników wchodzących na rynek pracy ma ścisły związek z wypadkowością w tej grupie wiekowej. Niebagatelne znaczenie ma także znajomość przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych oraz stosowanie ich w praktyce, zwłaszcza ze względu na złożoność odpowiedzialności podmiotów za bhp w szkołach. Oprócz zarządzania ryzykiem zawodowym w pracy nauczycieli, szczególną uwagę poświęcono obszarowi zdrowia psychicznego, zarówno uczniów jak i nauczycieli. O praktycznych aspektach i dobrych praktykach  opowiadali eksperci, psychologowie, inspektorzy pracy, związkowcy. Kultura bezpieczeństwa psychicznego to dyskusja o zmianach w postrzeganiu potrzeb młodych ludzi, uwzględnienie zjawiska neuroróżnorodności, anhedonii i stresu cyfrowego w szkołach, jak i właściwe stosowanie w praktyce pierwszej pomocy psychologicznej. Pozytywnie oceniono zapowiedzi polityków o powrocie do szkół psychologa, jak i finansowaniu pomocy psychologicznej ze środków publicznych.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zachęca szkoły i placówki oświatowe do przystępowania do programu ,,Kultura bezpieczeństwa”, celem rozpowszechniania edukacji z obszaru bhp i ergonomii.  Przykładowe materiały i publikacje z zakresu tej tematyki:Rozporządzenie ws. BHP w szkołach Karta Nauczyciela. Praktyczne aspekty BHP/Publikacja PIP Wypadki w szkole/Publikacja PIP (RG)

Czytaj więcej

03 października 2023

Posiedzenie zespołu problemowego OPZZ ds. ochrony pracy

2 i 3 października odbyło się dwudniowe posiedzenie zespołu problemowego OPZZ ds. ochrony pracy. Członkinie i członkowie zespołu omawiali m. in. Sprawozdanie z działalności PIP za 2022 rok oraz dokonują oceny współpracy organizacji związkowych OPZZ z PIP. Biuro prasowe OPZZ Część szkoleniową poświęcono współdziałaniu i działalności Społecznego Inspektora Pracy, Inspektora PIP i związków zawodowych oraz możliwościach ochrony praw migrantów zgodnie z najnowszymi relacjami.

Czytaj więcej

08 lutego 2023

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP)

W dniach 3, 6 i 7 lutego obradowała Rada Ochrony Pracy  - odbyły się posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, a także posiedzenie plenarne oraz zebranie Zespołu ds. Skarg. Rada przyjęła Stanowisko w sprawie Strategii prewencji wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie (do przeczytania TUTAJ) oraz Sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2022 r. zgodne z załączonym projektem. Członkowie ROP zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa i higieną pracy w leśnictwie (m.in. oceną ryzyka zawodowego oraz organizacją stanowiska pracy na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a także analizą przyczyn wypadków przy pracy w branży telekomunikacyjnej i energetyce wiatrowej. Przedstawiono również propozycje zapobiegania im, w tym przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej wg materiału Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Michał Lewandowski  reprezentujący OPZZ w Radzie Ochrony Pracy mówił o istotnej społecznie pracy, jaką wykonują członkinie i członkowie tego organu, zwracając jednocześnie uwagę na brak jej przełożenia na szeroką informację kierowaną do partnerów społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych zderzają się z brakiem odpowiedniej komunikacji i przekazu działań, wniosków oraz stanowisk ROP. W jego ocenie to obszar, który powinien działać sprawniej - konieczne są zmiany, bo wiedza na temat prac ROP jest w stosunkowo niewielka i niewłaściwie wykorzystywana. Michał Lewandowski zwrócił też uwagę na istotne dla OPZZ działania i cele, możliwe do osiągnięcia w oparciu o działalność Rady. ROP - podobnie jak OPZZ - jest istotnym głosem w sprawie skutecznego wzmocnienia i zapewniania odpowiedniego finansowania Państwowej Inspekcji Pracy. OPZZ widzi w Radzie Ochrony Pracy także aktywny głos w sprawie dynamiki zmian, jakie dotykają pracowników na rynku pracy. Są to, chociażby zmiany i niepewność powodowane m.in. pracą platformową oraz nienadążającymi za nimi przepisy prawa pracy itd. W ocenie OPZZ Rada Ochrony Pracy powinna jeszcze bardziej wypełniać rolę swoistego wyznacznika istotnych tematyk w tym zakresie.

Czytaj więcej

18 listopada 2022

Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy dla OPZZ

17 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Głównego Inspektora Pracy w konkursach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele OPZZ - Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i Bolesław Hendzel, zatrudniony w Tameh Polska Sp. z o.o., Oddział Wytwarzania Kraków. Biuro prasowe OPZZ 17 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Głównego Inspektora Pracy w konkursach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy: Konkurs ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” Nagroda im. Haliny Krahelskiej Nagroda im Romana Giedrojcia Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymał Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i przewodniczący Branży Transport OPZZ. Nagrodę i tytuł Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy otrzymał Bolesław Hendzel, zatrudniony w Tameh Polska Sp. z o.o., Oddział Wytwarzania Kraków – zgłoszony przez przewodniczącego Zarządu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.  Nagrodzeni zostali także inspektorzy pracy, wyróżniający się szczególną aktywnością z Okręgów PIP: lubelskiego - Artur Brzeziński, małopolskiego - Robert Kaniecki i zachodniopomorskiego -Jacek Krzywonos. Najlepszymi zakładami pracy w trzech kategoriach zostały: zatrudniający do 49 pracowników - Planetfan sp. z o.o. sp. k., TIRCARS sp. j. Mariusz Chorąży i Wspólnicy, GALWAN sp. z o.o., od 50 – 249 pracowników - Mondi Simet sp. z o.o. Grabonóg, KB POMORZE sp. z o.o., Arcom sp. z o.o oraz powyżej 249 pracowników - PPHU Visscher-Caravelle Poland sp. z o.o., NM Polska sp. z o.o., Dekorglass Działdowo S.A. Oprócz laureatów OPZZ, podczas uroczystości OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin i Renata Górna. Obecni byli także Zbigniew Janowski (ZZ ,,Budowlani”) i Sylwia Osiadacz (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej). 

Czytaj więcej

07 października 2022

Światowy Dzień Godnej Pracy 2022 - happening

7 października obchodzimy Światowy Dzień Godnej Pracy. OPZZ od lat dokłada wszelkich starań, aby wdrażać podstawowe zasady godnej pracy we wszystkich sektorach zatrudnienia w całej Polsce. Z tej okazji w piątkowe popołudnie na ulicach Warszawy odbył się happening, w którym tradycyjnie uczestniczyli związkowcy. Biuro prasowe OPZZ Idea godnej pracy opiera się na czterech filarach: pełnego i produktywnego zatrudnienia, przestrzegania praw pracowniczych, ochronie socjalnej oraz na dialogu społecznym pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Wdrażanie tych zasad w życie może przyspieszyć stworzenie nowej globalnej gospodarki, stawiającej ludzką pracę na pierwszym miejscu. Tematem przewodnim  tegorocznych obchodów Światowego Dnia Godnej Pracy jest dążenie do sprawiedliwości płacowej. Związkowcy z całej Europy alarmują, że nierówności płacowe w ostatnich latach nabrały na sile. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 oraz inwazją Rosji na Ukrainę spowodował gwałtowny wzrost inflacji, którą dodatkowo napędzają działaniami korporacji i przedsiębiorstw nastawionych wyłącznie na zysk. To wszystko znacznie pogorszyło sytuację pracowników na rynku pracy. OPZZ, jak c roku, włącza się do działań na rzecz godnej pracy. 7 października w centrali OPZZ odbyło się szkolenie "Co możemy w zakładzie pracy - szkolenie z prawa pracy", w którym uczestniczyli młodzi związkowcy z całego kraju. Przeprowadził je Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Tuż po szkoleniu,  związkowcy wyszli też na ulice Warszawy, aby zwrócić uwagę na problem nierówności płac i rosnące koszty życia. Światowy Dzień Godnej Pracy to idealna okazja, aby głośno sprzeciwić się temu narastającemu problemowi i zaapelować do rządzących o szybkie podjęcie konkretnych działań.  Związkowcy z całej Europy zwracają uwagę, że rządy i Unia Europejska nie mogą przeczekać kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia. Jego ofiarami są niestety zwykli obywatele - pracownicy i ich najbliżsi. Cena braku działania lub przyjęcia niewłaściwej reakcji, takiej jak podwyższenie stóp procentowych, zamrożenie płac lub powrót do nieudanego programu oszczędnościowego, będzie miała długofalowe i katastrofalne skutki.

Czytaj więcej

06 października 2022

7 października: Światowy Dzień Godnej Pracy

Światowy Dzień Godnej Pracy obchodzimy z inicjatywy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Tematem przewodnim  tegorocznych obchodów będzie dążenie do sprawiedliwości płacowej. Nierówności płacowe w ostatnich latach nabrały na sile. Biuro prasowe OPZZ Czym jest godna praca? Godna praca (,,Decent work”) to termin wprowadzony przez Międzynarodową Organizację Pracy. Godna praca to zatrudnienie, które ,,(…) szanuje podstawowe prawa człowieka, a także prawa pracowników w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy i wynagradzania, poszanowanie integralności fizycznej i psychicznej pracownika podczas wykonywania jego / jej zatrudnienia. (…) Godna praca oznacza możliwości pracy, która jest produktywna i zapewnia godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochronę socjalną rodzin, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej, swobodę wyrażania swoich decyzji, organizuje i uczestniczy w decyzjach, które mają wpływ na ich życie i innych oraz równość szans i traktowania wszystkich kobiet o mężczyzn”. MKZZ: - Rządy muszą rządzić w interesie ludzi! Kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 i atakiem Rosji na Ukrainę spowodował gwałtowne wzrosty inflacji, napędzone dodatkowo działaniami nastawionych wyłącznie na zysk korporacji, które kontrolują energię, transport, żywność i inne ważne towary. To wszystko bardzo mocno pogorszyło sytuację pracowników na rynku pracy. Szczególnie tych najsłabiej wynagradzanych. W stanowczym oświadczeniu ITUC czytamy m.in. : -Nachodzące na siebie kryzysy globalnego ocieplenia, konflikty zbrojne i korporacyjna chciwość muszą stać się punktem zwrotnym, w którym rządy zaakceptują w końcu, że muszą rządzić w interesie ludzi i nie ulegać już władzy korporacyjnych elit. Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku w Polsce w skrajnym ubóstwie żyło 3,6 proc. pracowników i 2,3 proc. pracujących na własny rachunek. 2022 rok przyniósł ogromny wzrost kosztów życia. Płacimy więcej za towary i usługi konsumpcyjne, a inflacja rosła szybciej niż podwyżki wynagrodzeń. EKZZ: - Kryzys jest spowodowany nadwyżkami zysków, a nie płacami. W opinii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych płace nie są przyczyną inflacji. Pracownicy są ofiarami tego kryzysu, a ich płace spadają, podczas gdy ceny towarów codziennego użytku rosną. Przyczynia się to do zwiększenia istniejących nierówności, przy czym najbardziej odczuwają je nisko opłacani pracownicy i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pracodawcy, rządy i UE ponoszą odpowiedzialność za podjęcie pilnych działań w celu rozwiązania kryzysu kosztów życia poprzez zapewnienie wzrostu płac, nadzwyczajnego wsparcia dla borykających się z problemami rodzin, wprowadzenia limitów cenowych, opodatkowania i redystrybucji nadmiernych zysków i bogactwa. Pracownicy i ich związki zawodowe w całej Europie przedstawiają plan. Jego celem jest rozwiązanie kryzysu kosztów utrzymania i budowy gospodarki przyjaznej pracownikom. Związkowcy żądają: Podwyżki wynagrodzeń, aby sprostać wzrostowi kosztów życia i zapewnić pracownikom sprawiedliwą część wzrostu wydajności, a także działań promujących negocjacje zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie sprawiedliwego wynagrodzenia i zrównoważonej gospodarki. Płatności przeznaczonych dla osób, które mają problemy z opłaceniem rachunków za energię, jedzenie i czynsz; prawo do jedzenia i ciepłego domu są prawami człowieka i muszą być chronione. Nie można oczekiwać, że ludzie żyjący w ubóstwie będą płacić rachunki, na które ich nie stać. Należy wprowadzić zakaz odłączania od sieci. Wprowadzenia limitów cenowych, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów rachunków za energię, oraz szczelnego podatku od nadmiernych zysków firm energetycznych i innych, by uniemożliwić im zarabianie na kryzysie, a także innych środków powstrzymujących spekulację, takich jak ograniczenie dywidend, oraz zapobiegających spekulacjom cenami żywności. Aby krajowe i europejskie środki antykryzysowe chroniły dochody i miejsca pracy w przemyśle, usługach i sektorze publicznym, w tym środki typu SURE chroniące miejsca pracy, dochody i finansujące środki społeczne służące radzeniu sobie z kryzysem i procesami sprawiedliwej transformacji. Reformy funkcjonowania rynku energetycznego UE. Uznania, że energia jest dobrem publicznym i inwestowania w usuwanie podstawowych przyczyn kryzysu, takich jak niedoinwestowanie w zieloną energię i konsekwencje prywatyzacji. Miejsca przy stole dla związków zawodowych w celu opracowania i wdrożenia środków antykryzysowych poprzez dialog społeczny. Jest to sprawdzona metoda skutecznego zarządzania kryzysem. Europejscy związkowcy podkreślają, że rządy i Unia Europejska nie mogą przeczekać tego kryzysu. Cena braku działania lub przyjęcia niewłaściwej reakcji, takiej jak podwyższenie stóp procentowych, zamrożenie płac lub powrót do nieudanego programu oszczędnościowego, będzie katastrofalna. OPZZ lobbuje w Sejmie i na ulicy. OPZZ jak co roku włącza się do działań na rzecz godnej pracy. 4 października grupa związkowców konfederacji z jej wiceprzewodniczącą Barbarą Popielarz, spotkała się z parlamentarzystami lewicy. Mówiono o postulatach europejskich związków zawodowych i legislacyjnych możliwościach ich wprowadzenia. Od 5 października działa nauczycielskie „miasteczko edukacyjne” przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nauczyciele informują o prawdziwej sytuacji szkolnictwa w Polsce. Miasteczko będzie czynne do 15 października. Tego dnia, w Warszawie odbędzie się manifestacja nauczycieli szkolnych i akademickich oraz pozostałych pracowników oświaty. 7 października w Dniu Godnej Pracy młodzi związkowcy zrzeszeni w OPZZ wezmą udział w happeningu zorganizowanym na Placu Zamkowym w Warszawie. 8 października będą protestowali pracownicy sądów. Na 19 października przewidziano kolejną, wielką demonstrację w Warszawie, która rozpocznie się przed Pałacem Kultury i Nauki. Manifestanci przejdą następnie ulicami stolicy protestując przeciwko wygasającemu charakterowi emerytur pomostowych. Ponadto będą organizowane happeningi ilustrujące coraz cięższą sytuację polskich pracowników. 

Czytaj więcej

16 września 2022

Komisja Ochrony Pracy OPZZ podsumowała kadencję

Omówienie współpracy organizacji związkowych OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy oraz analiza Sprawozdania GIP z działalności inspekcji pracy za 2021 rok były głównymi tematami podjętymi podczas posiedzenia Komisji Ochrony Pracy w siedzibie OPZZ 15 września br. Przewodniczył mu przewodniczący komisji Grzegorz Pawlak, inspektor pracy w OIP w Warszawie. W obradach komisji brali udział członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, którzy poinformowali o naszych bieżących związkowych działaniach, jak i aktywności OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Zwrócili szczególnie uwagę na bieżącą działalność OPZZ w szczególności w zakresie: polityki płacowej i energetycznej, przygotowań do X Kongresu OPZZ, akcji i inicjatyw dotyczących problematyki emerytalnej (emerytury stażowe, pomostowe), sytuacji na rynku pracy. Podczas spotkania omówiliśmy i wymieniliśmy poglądy na temat praktycznej współpracy organizacji związkowych i społecznych inspektorów pracy działających w strukturach OPZZ. W zdecydowanej większości opinii współdziałanie z organami inspekcji pracy oceniane jest pozytywnie, zarówno na szczeblu branżowym, jak i regionalnym. W zakładach pracy istotnym dla związków zawodowych i SIP jest przebieg czynności kontrolnych, sposób i zakres przeprowadzenia kontroli oraz postępowanie pokontrolne. Większość członków komisji zgłaszała uwagi do naruszeń jednegoz ustawowych obowiązków inspektorów pracy, jakim jest informowanie o wynikach kontroli i podjętych decyzjach. Dyskutowaliśmy także o udziale i ustawowych uprawnieniach organizacji związkowych i społecznych inspektorów pracy w czynnościach kontrolnych w zakładach pracy oraz o potrzebie stałych systematycznych szkoleń w tym obszarze. Omówiono również stan warunków pracy w zakładach pracy i branżach, wskazując na konieczność stałego wzmacniania społecznej inspekcji pracy. Posiedzenie Komisji Ochrony Pracy było ostatnim spotkaniem tego gremium w obecnej kadencji. W ciągu 4 lat działalności komisji spotkaliśmy się 11 razy, w tym zdalnie w czasie największych obostrzeń pandemicznych. Wśród członków komisji reprezentujących wszystkie branże organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ, są laureaci nagród i wyróżnień ogólnopolskiego konkursu ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Renata Górna, OPZZ

Czytaj więcej

11 sierpnia 2022

Kiedy będziemy krócej pracować?

Partia Razem i Klub Parlamentarny Lewicy w najbliższym czasie będą zgłaszać projekt ustawy o skróceniu czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Donald Tusk poinformował, że Platforma Obywatelska przed wyborami parlamentarnymi przygotuje precyzyjny program pilotażu dotyczący czterodniowego tygodnia pracy. Przypomnijmy, że 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele był jednym z 21 postulatów OPZZ, ogłoszonych już ponad dwa lata temu. Biuro prasowe OPZZ 35 godzin w tygodniu. OPZZ proponuje stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia (jak za 40 godzin pracy), początkowo do 38, a docelowo do 35 godzin tygodniowo. Krótszy niż w Polsce tygodniowy wymiar czasu pracy obowiązuje obecnie na przykład we Francji czy Danii. Postulat ten, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom pracowników, jest uzasadniony między innymi wzrostem wydajności pracy oraz postępującą cyfryzacją i robotyzacją. Skracanie czasu pracy polskich pracowników jest zasadne jednak nie tylko z powodu zmian na rynku pracy, ale również w kontekście przepracowania pracowników. Nieograniczona dyspozycyjność, stres, brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pracowników, prowadząc do depresji i innych chorób. Zwiększone jest także ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Krótszy tydzień pracy spowoduje, że pracownicy będą mieli więcej czasu na sprawy rodzinne, rozwój osobisty oraz udział w życiu obywatelskim i społecznym. Wprowadzenie postulatu OPZZ przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dwie wolne niedziele. Kodeks pracy gwarantuje, że pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (nie dotyczy to pracy weekendowej). Obecny przepis nie zapewnia pracownikowi wystarczającej ochrony dla zachowania właściwej równowagi między czasem przeznaczonym na pracę i na odpoczynek. Jest również niewystarczający dla konieczności pogodzenia różnych ról społecznych pełnionych przez pracownika, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Propozycja OPZZ gwarantuje wszystkim pracownikom, a nie tylko wybranym grupom zawodowym, pracujących w określonej branży, prawo do 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni. Regulacja, zgodnie z zasadą równego traktowania, wzmocni zatem uprawnienia wszystkich pracowników. Co na to rząd? Rząd RP uznał, że ewentualne skrócenie tygodniowego czasu pracy do 35 godzin musiałoby być poprzedzone szczegółową analizą wpływu takich regulacji m.in. na sektor finansów publicznych, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz rynek pracy. A wprowadzenie 2 wolnych niedziel dla pracujących w niedziele (z wyjątkiem pracy weekendowej) zdaniem rządu wymaga dokonania analizy wpływu na organizację pracy. Mamy nadzieję, że rząd sumiennie przeanalizuje postulaty OPZZ i cieszymy się, że zyskaliśmy kolejnych sojuszników w naszych zmaganiach o dostosowanie czasu pracy do zmieniających się warunków społecznych. Link do zbiórki poparcia inicjatywy znajdą Państwo TUTAJ

Czytaj więcej